Tillbud blodsmitta

Bakgrund

Stick och skärskador utgör en stor risk för blodburen smitta. Det är därför viktigt att bedriva ett förebyggande arbete för att undvika dessa skador.

Ansvar

Arbetsgivaren har ansvar för att genomföra riskbedömningar och att det finns fungerande arbetsrutiner. Rutin ska finnas och dessa ska lyftas i arbetsgrupp regelbundet. All personal ska känna till risker som finns och vilken teknik som ska användas samt vilka åtgärder som skall vidtas vid stick och skärskador

Förebyggande rutiner

  • Basala hygienrutiner ska tillämpas
  • Tekniska hjälpmedel ska användas för att minska risken för stick- och skärskada
  • Produkter med integrerad säkerhetsfunktion ska användas enligt AFS 2005:1 samt tilläggsföreskrift AFS 2012:7
  • Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska skyddsutrustning användas enligt basala hygienrutiner
  • Vid spill av blod och kroppsvätskor ska desinfektion med ytdesinfektionsmedel utföras snarast
  • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Se till att arbetet planeras så att insatsen kan utföras metodiskt
  • Ha alltid behållaren för stickande och skärande avfall nära och lägg alltid vassa föremål direkt i den
  • Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på kanyl som använts, använd produkter med säkerhetsfunktion där det är möjligt

Länk

Rutin vid tillbud stickskada 2018 – 2019

Blankett

Tillbudsrapportering blodsmitta

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.