Larm och skyddsutrustning

Från den 15 juni 2010 så har föreskrifterna upphävts som reglerade skydd och tvångsåtgärder. Detta för att föreskrifterna saknade stöd i lagen. Under året så har kommunen reviderat sina riktlinjer för att följa Socialstyrelsens rekommendationer.

Larm och skyddsutrustning, (exempelvis: larm, sänggrindar och bälten) får användas som hjälpmedel eller skydd när den enskilde samtycker. Det är kommunens ansvar att säkra att det finns tillräckligt med resurser för att god och säker vård ska kunna tillhandahållas. Det är viktigt att personalen har rätt kompetens och att lokalerna är anpassade. Det är viktigt att inte ta ett generellt beslut om att ta bort alla larm och skyddsåtgärder, utan en individuell bedömning ska ske.

All användning av larm- och skyddsutrustning ska föregås av noggrann utredning och prövning eftersom larm och andra anordningar kan upplevas som integritetskränkande. Individen själv ska ge sitt samtycke till åtgärden.

Utredning utförs av ett team bestående av enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och kontaktperson. Anhöriga kan vara rådgivande men kan inte ta beslut. Utvärdering sker individuellt.

Indikationer för utredning av larm:

  • Fallrisk
  • Kartläggning av rörelsemönster nattetid
  • Oro/förvirring
  • Bristande insikt vid förflyttning
  • Avvikande från enhet

Inför en utredning

Citat från:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18033/2010-5-14

Enligt 2 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) ska patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om information inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en närstående till patienten om det inte finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Inom socialtjänsten finns inte någon motsvarande bestämmelse som anger att information ska lämnas till närstående. Med den enskildes samtycke kan socialnämnden eller en enskild verksamhet lämna information till närstående.

Ytterligare bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna gäller direkt för kommunal verksamhet, och kan i vissa fall enligt avtal med kommunen även gälla för enskilda verksamheter. Av 4 kap. 5 § SOSFS 2006:11 följer att det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag och att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna.

Av 4 kap. 3 § samma föreskrifter följer också att det ska finnas rutiner för hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder ska följas upp. Vidare ska de erfarenheter som har gjorts i samband med uppkomna fel och brister utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.

Lagstöd

Hälso- och sjukvårdslagen
Socialtjänstlagen

Länkar

Förtydligande om lås, larm och bälte
Meddelandeblad från Socialstyrelsen
Rutin för handläggning av begränsningsåtgärder/skyddsåtgärd på särskilda boenden

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.