Kommunens krisberedskap

Älvsbyns kommun arbetar för att kommunen skall vara trygg och säker att bo och verka i. Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Varför arbetar kommunen med säkerhet?

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda.

Infrastruktursystem såsom IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.

Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Hur förebereder vi oss?

Vi vill att kommunen och dess personal och kommuninnevånare ska vara förberedda om en större olycka skulle inträffa. Det gör vi genom ett planerat säkerhetsarbete och rådgivning till medborgare. Strävan är också att, i ännu högre grad, föra in ett olycksförebyggande tänkande och rutiner i den ordinarie verksamheten.

Senast uppdaterad 2014-03-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.