Korsträsk förskola

VÄLKOMMEN till Korsträsk förskola

Vår förskola finns i byn Korsträsk, 8 km från Älvsbyn. Den består av en avdelning ”Björken” för barn i åldern 1-6 år. Naturen är nära med både skogsområden och sjö. Utemiljön är stimulerande för lek, rörelse och lärande där barns intressen tillvaratas. Lokalerna inomhus ger utrymme för språk, matematik, skapande, konstruktionslek, rörelse m m. Vi har även förmånen att få nyttja skolans gymnastikhall två gånger i veckan.

björk i vinterskrud

Förskolans värdegrund och uppdrag

Främja barns lärande utifrån en helhetssyn på barn, lärande och resurser i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009).

Barns utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten (Lpfö 18).

Vi på Björken skapar tillsammans en verksamhet som är

Rolig – alla barn ska känna glädje över att vara på förskolan.
Trygg – alla barn ska känna sig välkomna, omtyckta och värdefulla.
Lärorik – alla barn ska erbjudas en stimulerande miljö där barn och vuxna ser, lyssnar, bekräftar och utmanar varandra. Vi vuxna tar tillvara barnens intressen och kunskaper.

Vi arbetar så här

På förskolan arbetar vi utifrån olika styrdokument bland annat Läroplanen för förskolan, skollagen och politiska beslut.
Läroplanen innehåller strävans mål som vi på olika sätt arbetar löpande med under läsåret. Fyra viktiga områden i läroplanen är språk, matematik, natur och teknik. Vår utgångspunkt är alltid den barngrupp som vi arbetar med. Vi planerar verksamheten utifrån en målmetod, så kallad TÖFT (Tidsangivet-Önskvärt-Framtida-Tillstånd). Där framgår hur vi ska arbeta kring det bestämda målet och vad som krävs av verksamheten för att vi ska nå målet med barngruppen. Denna metod gör det enkelt för oss att se om vi i vårt arbete i barngruppen arbetar på ett utvecklande och lärande sätt utifrån ett givet mål. Vi delger föräldrar vår aktuella TÖFT och varje vecka skickas det ett veckobrev.

Under en dag på förskolan deltar barnen i en väl strukturerad verksamhet. Vi har valt att dela in barnen i 4 mindre grupper utifrån deras ålder och mognad. Klockan 09.00 börjar vår planerade och styrda verksamhet med en fruktstund i samlingsgrupperna sedan arbetar vi med vårt bestämda planerade mål. Alla grupper nyttjar ateljén och skolans gymnastikhall varje vecka. Vi är ute minst en gång per dag.
Efter lunchen sover de yngsta barnen, de äldre har en samlingsstund där en vuxen eller ett barn läser/berättar en bok eller flanosaga. Det är ett bra tillfälle att träna sig i att lyssna och berätta.
Efter det får barnen välja aktiviteter efter eget önskemål. Vi har även ett val i ateljén med skapande verksamhet, eller så går vi ut.
Tiden efter mellanmålet styrs verksamheten av barnens egna önskemål. Fri lek inne eller så går vi ut.

Samverkan förskola och hem

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Barn och föräldrar får en god introduktion i förskolan, inskolningen sker under ca två veckor. Vi arbetar utifrån tanken att vara flexibla och följsamma utifrån det enskilda barnets behov.
Utvecklingssamtal erbjuds och genomförs, där följer vi upp barnets utveckling och lärande.
Föräldramöte genomför vi en gång per år.

Vi som arbetar här är

Rektor

Madelene Nyman
Telefon: 0929-171 99
madelene.nyman@edu.alvsbyn.se

Personal

Anna Granberg

Anna Winberg

Birgit Vesterlund

Ann-Christin Karlsson

Christin Houtari

Kontakta oss på telefon 072-200 01 94

Besöksadress:
Tvärvägen 4
942 92 Älvsbyn

Senast uppdaterad 2022-09-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.