Köldmedier

Om du driver en verksamhet där kylaggregat används så kan du vara skyldig att varje år lämna in en köldmedierapport till Samhällsbyggnadskontoret enligt Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Vilka anläggningar ska rapporteras?

Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter.

Vad är koldioxidekvivalenter, CO2e?

CO2e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens så kallade GWP-faktor (Global Warming Potential). På webbsidan Allt om F-gas finns en tabell över olika köldmediers GWP-faktor.

När ska rapporten skickas in?

Rapporten ska skickas in senast 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Om rapporten lämnas in senare måste Samhällsbyggnadskontoret besluta om en miljösanktionsavgift enligt 9 kap 7 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Vem ska rapportera?

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör.

Vad är en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).