Dödsboanmälan

När en person avlidit ska ett avslut göras av dödsboet. Dödsboet är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska göras om det i dödsboet finns fastighet eller tomträtt. Bouppteckning bör även göras i de fall där mer efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets hemsida (se länk nedan).

En bouppteckning kan ersättas med en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs till socialtjänsten. En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

 • Kontakta banken och stoppa alla automatiska överföringar samt räkningar som betalas via autogiro
 • Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår
 • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar
 • Tillgångarna som finns i dödsboet på dödsdagen och alla inkomster som därefter kommer in på bankkontot ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Tillgångar som även ska räknas med är överskjutande skatt, eventuella återbetalningar från betalkort och utbetalningar från försäkringar. Tillgångar i dödsboet kan till exempel vara bohag, bil, båt, andra fordon, konst, smycken eller obligationer
 • Spara alla kvitton från begravningen, de är viktiga för dödsboutredningen
 • Om man vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångar hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods

Som en del i dödsboutredningen ska handläggare göra ett hembesök i dödsboet. Om dödsboet redan är avyttrat är det inte säkert att socialtjänsten kan göra en dödsboanmälan och en bouppteckning måste istället göras.

När en person avlider ska en boutredning alltid genomföras. Utgångspunkten är att den avlidnes anhöriga ska förvalta dödsboet samt ta hand om begravningen. Socialtjänsten är endast ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess att nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. Om dödsbodelägare inte kan ta hand om dödsboet så är socialtjänsten ansvarig för förvaltningen. I de fall socialtjänsten förvaltar dödsboet tas en avgift ut. Avgiften är 0.8 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme exklusive moms. Prisbasbeloppet räknas ut årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Är situationen i dödsboet sådan att dödsboanmälan kan ske tar du snarast kontakt med handläggare.

Telefon: 0929-172 17
E-post: admin.bistand@alvsbyn.se

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand gå till att betala begravningskostnader. Saknas tillräckliga tillgångar, kan ekonomiskt bistånd beviljas till en enkel men värdig begravning i Sverige.

Ansökan om ekonomiskt bistånd bör göras av dödsbodelägare eller av någon som företräder dödsbodelägare. Vid en ansökan ska alla inkomster och tillgångar redovisas. Om den avlidne var gift räknas också eventuell andel i den efterlevande maken/makans giftorättsgods som en tillgång. Se vidare via länk nedan.

Vad beviljas bistånd till?

Bistånd kan beviljas för att täcka begravningskostnader med maximalt 50 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas ut årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och fastställs av regeringen. Det beviljade biståndet reduceras alltid med dödsboets egna tillgångar samt att en skälighetsbedömning utförs gällande de poster som ingår i en begravning.

Begravningskostnader som är godkända i samband med ansökan är:

 • Kista
 • Urna
 • Enkel kistdekoration
 • En dödsannons
 • Gravsten med inskription
 • Inskription på befintlig gravsten
 • Transport
 • Begravningsentreprenörens arvode

Utöver godkända begravningskostnader kan man ansöka om kostnad för förtäring för de allra närmast anhöriga i samband med minnesstund. Detta kan utges med max 120 kr/person.

Länkar

Skatteverket:
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning

Ekonomiskt bistånd:
http://www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/individ-och-familj/forsorjningsstod

Senast uppdaterad 2023-10-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.