Ordination

Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunna konstatera att det finns uppenbara risker för fel och förväxlingar i läkemedelshanteringen. Detta gäller såväl vid ordination som iordningställande och administrering. Stor noggrannhet skall iakttagas i alla delar av läkemedelshanteringen. Läkaren ansvarar för ordination till enskild patient.

När läkemedel ordinerats för dosdispensering skall sjuksköterska svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på dosrecept. Denna handling signeras och det skall framgå vem som ordinerat respektive läkemedel.

Aktuella ordinationsunderlag skall förvaras tillsammans med den enskildes läkemedel.

Waran ordinationer

För att säkerställa hanteringen vid ordinationer av tablett Waran 2,5 mg bör enhetliga och klara rutiner inom öppen- och sluten-vården gälla. Om ordinationen inte delgivits eller uppfattas rätt kan allvarliga konsekvenser till följd av feldoseringar uppstå.

Ordinationen skall alltid ges i tablett per dag/vecka för att utesluta feldosering.

Den som ger ordinationen skall förvissa sig om att den uppfattats rätt. Telefonordination till särskilt boende skall alltid ges till sjuksköterska. På ordinationslistan skrivs vem som tar emot ordinationen.

Aktuell ordinationslista/behandlingslista för tablett. Waran förvaras i den boendes medicinskåp tillsammans med medicinlistan. På medicinlistan skrivs tablett Waran in och under dosering hänvisas till ordinationslistan.

Generella behandlingsanvisningar

Medicinskt ansvarig läkare Michal Jaszczak har upprättat generella behandlingsanvisningar vid akuta sjukdomstillstånd och sjukdomstillstånd där kontakt med jourhavande läkare ej bedöms nödvändig.

Telefonordination

Läkemedel får ordineras per telefon om den som ordinerar läkemedlet är förhindrad att komma till patienten. Ordinationer per telefon dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av sjuksköterska som tar emot ordinationen. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen skall anges. Den som ordinerat läkemedlet per telefon skall om inte synnerliga hinder finns i efterhand bekräfta ordinationen med signum.

Då tillfällig ordination sker per telefon repeterar sjuksköterskan som kontroll ordinationen, antecknar denna i journalhandlingen läkarens namn och signerar given dos.

Patientansvarig skall i efter hand signera sin egen ordination eller att han tagit del av en annan konsulterad läkares ordination.

Vid telefonordinationer på kvällar och helger ska läkaren som ordinerar skriva ett elektroniskt recept så att sjuksköterskan som tar emot telefonordinationen har ett medicinskt underlag.

Tillfälliga ordinationer/behovsmedicinering

Med tillfälliga ordinationer avses läkemedel som ges vid enstaka behandlingstillfällen. Detta i motsats till ordination vid behov som ordinerats i förväg och avser en planerad behandling.

Läkemedlen förvaras i den boendes medicinskåp. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer när behov av förvaring av läkemedel på annat sätt föreligger. Medicinerna delas av sjuksköterska eller av personal som fått delegeringen på arbetsuppgiften. Medicinerna delas ur originalförpackning. Sjuksköterska iordningställer åtgärdslista. Den som tillfört läkemedlet signerar när ordinationen är utförd.

Det är alltid den tjänstgörande sjuksköterskan som bedömer behovet av vidbehovs medicinering. Sjuksköterskan skall alltid kontaktas före överlämnandet av läkemedlet till den boende. Sjuksköterskan ansvarar för om bedömningen kan göras via telefon och om vidbehovs läkemedlet kan ges av omsorgspersonal. I dessa fall görs uttaget från originalförpackning och överlämnas till den boende. Anteckna på åtgärdslistan när ordinationen är utförd samt dokumentera i Sofia HSL. Omsorgspersonal noterar i patientens journal under daganteckning effekten av behovsmedicinering.

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering (SOSFS 2000:1)
Ändring av föreskrifter – Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2009:14)

Länk

Delegering av akutläkemedel
Växtbaserade läkemedel

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.