Avvikelser och tillbud

En avvikelse innebär en negativ händelse eller tillbud i verksamheten som medfört eller skulle kunnat medföra skada för brukaren. Negativa händelser är alla händelser som skadar eller hade kunnat skada brukaren.

Syftet med avvikelsehanteringen är att skapa säkra rutiner och att arbeta för hög patientsäkerhet/brukarsäkerhet.

I hanteringen av negativa händelser/tillbud ska det finnas rutiner för identifiering, dokumentation, rapportering, analys, uppföljning och återföring av händelser till verksamheten.

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet och ett ansvar för all personal i verksamheten. Det är viktigt att sammanställa, analysera, åtgärda och utvärdera negativa händelser samt att ge återkoppling till medarbetarna liksom att sprida kunskap till andra verksamheter.

 

Lagstöd

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Senast uppdaterad 2023-08-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.