Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Vad gäller för din verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar. För en fullständig förteckning, följ länken till miljöprövningsförordningen (2013:251).

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att Miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr allt som kan påverka hälsa och miljö negativ. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor. För miljöfarlig verksamhet gäller även annan lagstiftning, till exempel byggnads- och brandskyddslagstiftning.

När behövs ansökan eller anmälan?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamhetenen. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller vilka som ska anmälas. Du kan även behöva göra anmälan vid ändringar i en verksamhet som redan har ett tillstånd eller vid efterbehandling av förorenade platser eller byggnader som kan medföra att föroreningar sprids.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

  • A-verksamheter – tillstånd ska sökas hos mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter – tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
  • C-verksamheter – anmälan ska göras till Älvsbyns kommuns Miljö- och byggnämnd

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du gärna vända dig till kommunens miljöinspektörer för mer information.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du får inte starta din verksamhet innan du fått ett tillstånd. Anmälan kan du göra på en särskild blankett eller utforma på annat sätt. För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din anmälan innehåller de uppgifter, ritningar, och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan med handlingar skickar du i två exemplar till: Älvsbyns Kommun, Miljö- och byggkontoret, 942 85 Älvsbyn. Blanketter

Miljötillsyn

Kommunens Miljö- och byggnämnd ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Älvsbyn och ska se till att verksamheterna följer miljöbalken samt föreskrifter, tillstånd och annat som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har en fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljö- och hälsoskydd har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om vi misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

För tillsynen tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Miljöbalkstaxa

Länkar

Kemikalieinspektionen, extern länk

Vägledning om miljörapportering, extern länk

Straff och miljösanktionsavgifter, extern länk

Ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen, extern länk

Köldmedier

Senast uppdaterad 2017-09-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.