Vårdplanering

Samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus finns reglerat i flera lagar och författningar. För att patienter som vårdats på sjukhus ska få ett gott omhändertagande, god och säker vård efter sjukhusvistelsen regleras samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommun i en lokal anvisning.

Samordnad individuell plan (SIP)

En individ som har insatser via hälso- och sjukvård (HSL), socialtjänst (SoL) eller utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har behov av trygghet, kontinuitet och samordning. Behovet av samordning har blivit allt tydligare och en lagändring är genomförd för såväl HSL samt SoL och LSS. Lagen beskriver att respektive aktör ska ta ansvar för samverkan utifrån den enskildes behov. De olika aktörernas uppdrag och ansvar är att landsting och kommun tillsammans ska upprätta en individuell plan om denna behövs för att den enskilde ska få sina behov till­godosedda.

För individer med sammansatta behov är det angeläget att de sociala, medicinska, psykiska och fysiska behoven inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel bedöms och tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Ur den enskildes perspektiv är det viktigt att samordnad planering genomförs för att säkerställa att den hälso- och sjukvård och socialtjänst som erbjuds är av god kvalitet uti­från den enskildes samlade behov. Den gemensamma planeringen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och ska klargöra det samlade behovet av insatser. Länsövergripande riktlinjer för samverkan är framtagna av en samverkansgrupp som bestått av representanter från landstinget och kommunerna i länet.

Utifrån personer med funktionsnedsättning, riskbruk, missbruk och beroende har gemensamma riktlinjer för Älvsbyn, Arvidsjaur och Piteå upprättats. Dessa följer de nationella riktlinjerna och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Pite älvdal kan samarbeta och avgränsa arbetet kring mål­gruppen. Det är även upprättat ett samverkansdokument som beskriver de olika samverkansnivåerna mellan kommunen och landstinget.

Antagna riktlinjer

Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan
Gemensamma riktlinjer gällande personer med funktions- nedsättning, riskbruk, missbruk och beroende

Länk

Avtal läkarmedverkan – ordinärt boende
Avtal läkarmedverkan – särskilt boende
Läkaråtagande
Ramavtal läkarmedverkan särskilt boende
Samverkansavtal gällande personer med funktionsnedsättning, riskbruk, missbruk och beroende

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.