Säkerhet datajournal

Informationssäkerhet och dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

I Älvsbyns kommun är Kommunstyrelsen ansvarig vårdgivare över den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänst. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar och äganderätt till patientjournaler upprättade i verksamheten.

Dokumentation inom den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänst syftar till att ge personen en god och säker vård och socialtjänst. Den är ett underlag för informationsöverföring och för att säkra vårdkvalitet.

Vårdgivaren ska kunna utöva tillsyn och föra statistik om hälso- och sjukvård inom verksamheten.

Enligt patientdatalagen så har verksamheten en skyldighet att föra journal vid vård och behandling inom hälso- och sjukvård. Patientdatalagen möjliggör också för vårdgivare att ta del av annan vårdgivares dokumentation i sammanhållen datajournal.

Ledningssystem som säkerställer förvaring, arkivering och vem som ska ha behörighet till patientjournaler skall finnas hos vårdgivaren.

Ansvar

Den som dokumenterar ansvarar för: Att personliga lösenord inte kan bli tillgängliga för obehöriga och ansvarar för att dator som har använts inte lämnas utan att patientuppgifter är skyddade från obehörigs åtkomst

Att endast ta del av patientuppgifter där man deltar i vården av patienten eller av något annat ändamål som administration, planering, uppföljning, utvärdering, tillsyn, statistik och kvalitetsutveckling

Enhetschef ansvarar för att personal som dokumenterar är informerad om ovanstående bestämmelser enligt vid hantering av personuppgifter.

Syfte med patientjournal

  • Bidra till en god och säker vård
  • Informationskälla för patient
  • Uppföljning och utveckling av verksamheten
  • Uppgiftsskyldighet och forskning
  • Tillsyn och andra rättsliga krav

Lagstöd

Arkivlagen (SFS 1990:782)
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för (HSLF-FS 2016:40)
Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret (SOSFS 2008:26)
Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientdataförordningen (SFS 2008:360)

Länk

Handbok i strukturerad journalgranskning

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.