Övrigt från A-Ö

Ansökan
Ansökan görs via kommunens hemsida E-tjänster eller på vuxenutbildningens expedition.

Antagningsbesked
Är du antagen får du kallelse till kurs/utbildning direkt från utbildningsanordnaren. Är du inte antagen får du besked från oss i kommunen.

Avbrott
Om du påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen (7kap §1 Förordning om vuxenutbildning)

APL
APL= Arbetsplatsförlagd lärande ingår i vissa kurser
Under APL följer du schema för aktuell arbetsplats, vilket innebär att Du kan ha oregelbundna arbetstider och viss helgtjänstgöring.

Allergier
Det får inte förekomma nötter i någon form i skolan och under aktiviteter med skolan
eftersom det på skolan kan finnas elever som är extremt känsliga för nötter.
På grund av allergier undanbedes starka dofter.

Avgifter
Skolan är enligt svensk lag avgiftsfri. Att studera på vuxenutbildningen är kostnadsfritt, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Vissa yrkesutbildningar medför också kostnader för skyddskläder och/eller tillstånd och provavgifter till annan myndighet, exempelvis Transportstyrelsen.

Behörighet
Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du som har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år

CSN
Centrala studiestödsnämnden har hand om de statliga studiestöd som finns. Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se eller via telefon 0771- 276 000.

Studiemedel beräknas per vecka och lämnas för den tid du studerar. Du får inte studiemedel under sommarlov och jullov. Skolor i Sverige lämnar uppgift till CSN om kurstider, som ligger till grund för veckoberäkningen av studiemedel. Du har rätt till studiemedel för varje hel kalendervecka som du deltar i utbildning.
Om du studerar i kommunal vuxenutbildning bestäms studietakten utifrån hur många poäng du läser i genomsnitt per vecka. I tabellen ser du vad som krävs för studiemedel på heltid eller för studietakt på 75 och 50 procent.
Studietakt Poäng per vecka
100 %, 20
75 %, 15-19
50 %, 10-14

Vid frågor om studieekonomi skall du i första hand vända dig till CSN tfn 0771-27 60 00. Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida och där finns all information om studiemedel.

Dator
Dator kan hyras mot en depositionsavgift 500:-. Kontakta Vuxexp.

Frånvaro
Studieuppehåll ska anmälas till vuxenutbildningen första dagen. Du stryks från kursen efter 3 veckors oanmäld frånvaro eller om du inte varit aktiv i kursen under 3 veckor.

För dig som har studiemedel gäller:
Vid sjukdom ska du lämna anmälan till försäkringskassan första sjukdagen. Läkar-intyg krävs från fjortonde sjukdagen. tfn 0771-524524 eller via mail www.forsakringskassan.se

Vid vård av barn ska du lämna anmälan till CSN första dagen på tfn 0771-276 000 eller via mail www.csn.se

Försäkringar
Alla elever är försäkrade. Information om den försäkringen finns på kommunens hemsida,
via länken:
www.alvsbyn.se/forskola-och-utbildning/ovrigt/elevforsakring

Förändringar i studieplanen
Ibland så behöver man göra förändringar i sin studieplan. Alla förändringar sker via studie och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen. Kontakta studie och yrkesvägledaren.

Hemsidan/Facebook
www.alvsbyn.se/vux
vuxenutbildningen & sfi i älvsbyn

INDIVIDUELL STUDIEPLAN
Du ska ha en individuell studieplan som omfattar hela din studietid. Du upprättar den tillsammans med SYV. Det är viktigt för att du ska få en bra planering av dina studier och nå ditt mål.

It´s learning
På Vuxenutbildningen använder vi lärplattformen It´s learning. Varje elev har sin individuella inloggning till It´slearning och kan där hitta information om skoluppgifter samt kommunicera med sina lärare. Saknar du inloggninsuppgifter kontakta Vuxenutbildningens expedition tel. 0929-17315 eller mail vux@alvsbyn.se.

Kurslitteratur
Vilken kurslitteratur du behöver finns på respektive anordnares hemsida.

Kvalitetsarbete
I vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet så sätter vi upp mål och
utvärderar årligen dessa. En del i vårt kvalitetsarbete är att få in synpunkter från er
studerande och det sker via en enkät eller ett telefonsamtal. Era åsikter är viktiga för oss!

Ledighet
Ansökan om ledighet lämnas till vuxenutbildningen, rektor behandlar din ansökan. Ansökan finns på kommunens hemsida.

Likabehandlingsplan
Finns att läsa om på kommunens hemsida.

Nationella ämnesprov
Nationella kursprov används som stöd för bedömning och betygssättning i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Nationella kursprov är obligatoriska
Nationella kursprov genomförs för vuxenutbildningen i matematik, svenska och engelska. Provdatum som finns listade på Skolverkets webbplats gäller inte för vuxenutbildningen.
Kontakta vuxenutbildningen för bokning av dag och tid för ditt nationella prov

PRÖVNING
Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

Schema
Schema finns både på facebook och på vuxenutbildningens hemsida.

STUDIEVÄGLEDNING
Studievägledaren hjälper dig med en övergripande planering av dina studier. De informerar om framtida studie- och yrkesval. Möjlighet finns att boka tid hos studievägledaren för vägledning.
Om du får svårigheter med studierna ska du besöka studievägledaren för att diskutera vad som kan göras för att förbättra för dig.

STUDIEAVBROTT
Om du önskar avbryta studierna under pågående kurs bör du ta kontakt med studie-och vägledaren för att diskutera möjligheten att senare återuppta studierna, återkrav av studiestöd osv.
OBS! Meddela alltid avbrott till CSN om du har studiestöd! Detta är viktigt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.

Stölder, skadegörelse
Alla stölder polisanmäls. Saker som går sönder ska ersättas om det var med flit eller
oaktsamhet. Om något går sönder på grund av omdömeslöshet, det vill säga om sakerna går sönder
då de används på annat sätt än det är tänkt att de ska användas ska eleven ersätta skadan,
reparera eller på annat sätt hjälpa skolan att återställa skadan. Om det är ett normalt
handhavande och en olycka är framme, behöver man inte ersätta skadan.

Tobakspolicy
Rökning är enligt svensk lag inte tillåten på skolområdet, detta gäller även E-cigaretter. Detta
gäller även vuxna.

Utskrift av betyg
Är du eller har du varit student på Vuxenutbildningen? Har du fått betyg som du vill ha på papper? Söker du till exempel högskola, universitet, folkhögskola eller yrkeshögskola så ansvarar du själv för att skicka in dina betyg till respektive skola.
För att få en utskrift av dina betyg kontaktar du vuxenutbildningen. Exp. 0929-17315 eller vux@alvsbyn.se

Värdesaker
Skolan ansvarar inte för värdesaker.

Senast uppdaterad 2018-09-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.