Fall/Förflyttning

Förebyggande arbete för att minska fall

Risken att drabbas av fall och fallskador är störst bland äldre, fallskador orsakar den enskilde mycket lidande. Därför måste vi sträva efter att minska antalet fall så långt det är möjligt och utan att det allt för mycket inkräktar på den personliga integriteten. I samband med att någon flyttar till ett boende gäller det att hitta de personer som tillhör riskgrupperna. Det är också viktigt att uppmärksamma förändringar i den boendes tillstånd som gör att risken för fallskador ökar så att förebyggande åtgärder kan sättas in.

Tillvägagångssätt vid fall

  1. Omsorgspersonal gör en bedömning av den boendes tillstånd och kontaktar alltid sjuksköterska
  2. Omsorgspersonal skriver i dokumentationssystemet vad som har hänt
  3. Omsorgspersonal skriver i dokumentationssystemets avvikelsehanteringsmodul en fallrapport
  4. Sjuksköterskan/arbetsterapeut och enhetschef träffas i team och gör en första bedömning samt vidtar åtgärder
  5. Uppföljning av händelserapport sker vid nästa teamträff eller vid behov tidigare
  6. Händelser där person avlidit eller drabbats av allvarlig skada, lämnas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Länkar

Rutiner för hantering finns i den interna kvalitetsdatabasen.

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.