Verksamhetschef

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) infördes nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer kvar på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet i vården och främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret skall vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret.

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är Kommunstyrelsen som ansvarar för att det utses en verksamhetschef inom det verksamhetsområde som nämnden bestämt. Verksamhetschefens uppgifter framgår dels av vad som överenskommits med vårdgivaren, dels av de bestämmelser som reglerar verksamheten. Verksamhetschef i Älvsbyns kommun är socialchefen.

Till uppgifterna hör att

  • svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
  • ansvara för att det för verksamheten finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem
  • främja kostnadseffektivitet
  • samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt
  • det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver
  • tillse att personalens kompetens upprätthålls
  • ansvara för att någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller allvarligt försämras
  • svara för att MAS har erforderlig kompetens och vidtar åtgärder om inte uppgifterna fullgörs på ett tillfredsställande sätt
  • se till att lämpliga rutiner finns för att den som är anmälningsskyldig enligt Lex Maria får reda på avvikelser som kan leda till en anmälan

I den kommunala hälso- och sjukvården begränsas verksamhetschefens ansvarsområde av de uppgifter som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt 24 § HSL och 2 § i PSL. Verksamhetschefen har ansvar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan får möjlighet att fullgöra sina ledningsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Lagstöd

Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1997:763)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Senast uppdaterad 2022-08-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.