Boendesamordning

Rutin för boendesamordning/inflyttningsrutiner särskilt boende

Boendesamordningsgruppen

– Gruppen består av handläggare från hemtjänst, enhetschefer från SÄBO och korttidsboende samt sjuksköterska från korttidsboende
– Gruppen träffas 1 ggr/vecka
– Lediga korttidsplatser fördelas
– Lediga platser på SÄBO fördelas till de som har ansökan beviljad
– Vid träffen utses vem som är prioriterad för nästa vanliga och demensplats
– Vid träffen görs genomgång av Meddix och analys för betalningsansvar gentemot NLL
– Protokoll förs vid samtliga träffar

Lediga boendeplatser fördelas enligt följande riktlinjer

Enhetschef för SÄBO skickar ett e-mail till alla i boendesamordningsgruppen så snart det blir ett ledigt rum. Mailet skickas så snart som möjligt eftersom planering och samordning kan ta tid. I brevet ska det klart framgå om det är en ”vanlig” eller en demensplats, samt information om det finns andra omständigheter på enheten att ta hänsyn till, till exempel utåtagerande boende.

I boendesamordningsgruppen görs bedömningen om vem som ska erbjudas den lediga boendeplatsen. Bedömning om vem som ska erbjudas den lediga platsen görs utifrån en sammanvägning av fakta om sökandes behov, inom ”rimlig tid” från bifall, önskemål från sökande, information från SÄBO och aktuell hemsituation eller aktuell korttidssituation. Dementa bör vara utredda av läkare och ha demensdiagnos eller vara bedömda på korttidsboende. Boendesamordningsgruppen beslutar om vem som får boendeplatsen och vem som står som nummer 2 till platsen.

Enhetschef på aktuellt SÄBO tar den första kontakten med berörd omsorgstagare/anhörig och meddelar att ett boende finns. Detta sker så snart rummet är urstädat. Enhetschef på SÄBO meddelar biståndshandläggare för hemtjänst när kontakt har skett. Det är önskvärt att kontroll görs inför inflyttning så att ansvarig kontaktperson och sjuksköterska finns i tjänst på inflyttningsdagen.

Lokala rutiner vid inflyttning till särskilt boende

Tilldelning av lägenhet sker vid boende samordningen, där deltar enhetschef på mottagarenheten, biståndshandläggare, enhetschef på korttidsavdelningar och sjuksköterska från korttids avdelningar. Mottagande enhetschef kontaktar omsorgstagaren/anhöriga för påseende av lägenhet. Vid acceptans planeras datum för inflyttning, ankomstsamtal bokas in. Andrahandskontrakt för hyra av lägenhet skrivs. Insatsen bekräftas som mottagen i dokumentationsprogrammet Viva så snart som möjlighet och insatsen verkställs i Viva. Omsorgstagaren ska placeras på rätt enhet i Viva.

– Mottagande enhetschef informerar enheten, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast om att omsorgstagaren flyttar in och när det sker
– Respektive HSL-personal och omsorgspersonal ansvarar för att ta del av information från hemtjänst utredning, Samordnat individuell plan (SIP), korttidsavdelning etc
– Vid behov gör kontakt personen hembesök, i omsorgstagarens nuvarande boende
– Sjuksköterskan upprättar anamnes i Viva
– Enhetschef har ankomstsamtal/inflyttningssamtal med omsorgstagaren/anhöriga. Samtalet innefattar praktiskt information enligt checklista
– Sjuksköterskan har ankomst samtal
– Vård och rehabplan upprättas av HSL-personal inom en månad efter inflyttning, vård och rehabplan föregås av respektive yrkesgrupps bedömningar
– Genomförande plan upprättas

Genomförandeplanen

Planen ska precisera insatserna, delarna i insatsen samt mål för insatsen, den ska även beskriva när och hur insatserna genomförs. Hur omsorgstagaren utövat delaktighet/inflytande. Vilka som deltagit vid upprättandet av planen och datum för upprättande samt uppföljningsdatum.

Rutin för genomförandeplan

  • Enhetschef sammankallar teamet till upprättande av genomförandeplan. Den boende och /eller anhöriga deltar så långt som det är möjligt
  • Kontaktpersonen deltar vid upprättandet och har ansvar för att kalla omsorgstagaren och /eller anhörig, har även ansvar att signalera när behov av uppföljning uppstår, kontaktpersonen har ansvar för att genomförandeplanen är aktuell
  • Genomförandeplanen dokumenteras i dokumentationssystemet Viva och kan skrivas ut på papper för att förvaras hos omsorgstagaren för att kunna användas som ett arbetsinstrument i det dagliga arbetet

Uppföljning

Uppföljning av genomförandeplan sker var 7:e-10:e vecka, systematiskt och enhetsvis, utifrån ett årligen upprättat schema, enhetschef upprättar detta årsschema. Varje kontaktperson följer upp om den omsorgstagare den är kontaktperson för har behov av revidering av planen, kontaktpersonen framför/återkopplar omsorgstagarens behov och synpunkter om denna inte kan delta vid mötet, samt sköter kontakten med anhöriga. vid uppföljningen deltar omsorgstagaren, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef.

Om ytterligare behov av uppföljning uppstår sammankallas teamet, omsorgstagaren och/eller anhöriga till ett möte för uppföljning av planen, kontaktpersonen sammankallar.

Teamet består av

Enhetschef
Kontaktperson
Omvårdnads ansvarig sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.