Revision

Kommunrevisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.
Kommunrevisorerna är utsedda av kommunfullmäktige och de genomför sin granskning så att den fyller kommunfullmäktiges och därmed även medborgarnas rättmätiga krav på oberoende och integritet, objektivitet och saklighet.

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunala företagen. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen som sker inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter där revisionens iakttagelser och synpunkter sammanfattas.

Resultatet av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder/styrelser, kommunledning samt kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga från KPMG.

Länk till
Sammanfattning av revisionsstrategi för revisorerna i Älvsbyns kommun
Revisionsstrategi
Revisorernas reglemente

Kontakt
Kommunens revisorer är:
Bo Johansson, s, Älvsbyn
Catarina Jonsson, s, Älvsbyn
Maria Öhman, v, Snårbäcksliden
Greger Andersson, c, Älvsbyn
Robert Lidström, l, Lill-Korsträsk

Granskningsrapporter och revisionsskrivelser

2018
Granskning av kommunens målstyrning
Granskning av insynsarvode
Översiktlig granskning av delårsrapport
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017

2017
Granskning av kommunens beslutsunderlag
Granskning av behörigheter och loggkontroller
Grundläggande granskning 2017

2016
Granskning avseende att analysera risker
Granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Granskning av överförmyndarverksamheten
Granskning av värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete
Årlig övergripande granskning 2016 – Miljö- och byggnämnden

2015
Granskning av biståndshandläggning och verkställighet
Biståndshandläggning och verkställighet, granskning
Biståndshandläggning och verkställighet, Kommunstyrelsen yttrande över revisionsrapport
Årlig övergripande granskning 2015 – Miljö- och byggnämnden

2014
Granskning av äldreboendes näringsintag
Årlig övergripande granskning 2014 – Miljö- och byggnämnden

Senast uppdaterad 2018-11-09

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.