Revision

Kommunrevisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.
Kommunrevisorerna är utsedda av kommunfullmäktige och de genomför sin granskning så att den fyller kommunfullmäktiges och därmed även medborgarnas krav på oberoende och integritet, objektivitet och saklighet.

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunala företagen. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen i styrelser och nämnder är tillräcklig.

Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter där revisionens iakttagelser och synpunkter sammanfattas.

Resultatet av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder/styrelser, kommunledning samt kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga från KPMG.

Länk till

Sammanfattning revisionsstrategi
Revisionsstrategi
Revisorernas reglemente

Kontakt

Kommunens revisorer valda för perioden 2019 – 2022 är:

Bo Johansson (s) Älvsbyn
Birgitta Strömgren (s) Muskus
Maria Öhman (v) Snårbäcksliden
Kjell-Åke Larsson (c) Älvsbyn
Robert Lidström (L) Lill-Korsträsk

Granskningsrapporter och revisionsskrivelser

2020

Granskning av kommunens interna kontroll
Granskning årsredovisning 2020
Grundläggande granskning 2020
Granskning av krisberedskap

2019

Granskning av fastighetsunderhåll
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revberättelse komplett
Grundläggande granskning slutversion och slutdok 2019 Älvsbyn
Revisionsrapport årsbokslut komplett

2018

Granskning av kommunens målstyrning
Granskning av insynsarvode
Översiktlig granskning av delårsrapport
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017

2017

Granskning av kommunens beslutsunderlag
Granskning av behörigheter och loggkontroller
Grundläggande granskning 2017

2016

Granskning avseende att analysera risker
Granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Granskning av överförmyndarverksamheten
Granskning av värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete
Årlig övergripande granskning 2016 – Miljö- och byggnämnden

2015

Granskning av biståndshandläggning och verkställighet
Biståndshandläggning och verkställighet, granskning
Biståndshandläggning och verkställighet, Kommunstyrelsen yttrande över revisionsrapport
Årlig övergripande granskning 2015 – Miljö- och byggnämnden

2014

Granskning av äldreboendes näringsintag
Årlig övergripande granskning 2014 – Miljö- och byggnämnden

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.