Revision

Kommunrevisionen är ett samordnat instrument för det revisionsarbete som utförs för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.
Kommunrevisorerna är utsedda av kommunfullmäktige och de genomför sin granskning så att den fyller kommunfullmäktiges och därmed även medborgarnas rättmätiga krav på oberoende och integritet, objektivitet och saklighet.

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunala företagen. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen som sker inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Revisorerna uttalar sig varje år i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser via revisionsberättelsen. De upprättar även rapporter där revisionens iakttagelser och synpunkter sammanfattas.

Resultatet av ovan nämnda rapporter och övriga iakttagelser diskuteras löpande under året med berörda nämnder/styrelser, kommunledning samt kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga från KPMG.

Länk till
Sammanfattning av revisionsstrategi för revisorerna i Älvsbyns kommun
Revisionsstrategi
Revisorernas reglemente

Kontakt
Kommunens revisorer är:
Bo Johansson, s, Älvsbyn
Catarina Jonsson, s, Älvsbyn
Maria Öhman, v, Snårbäcksliden
Greger Andersson, c, Älvsbyn
Robert Lidström, l, Lill-Korsträsk

Granskningsrapporter och revisionsskrivelser

2016
Granskning avseende att analysera risker
Granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt

2015
Granskning av biståndshandläggning och verkställighet
Biståndshandläggning och verkställighet, granskning
Biståndshandläggning och verkställighet, Kommunstyrelsen yttrande över revisionsrapport
Årlig övergripande granskning 2015 – Miljö- och byggnämnden

2014
Granskning av äldreboendes näringsintag
Årlig övergripande granskning 2014 – Miljö- och byggnämnden

2013
Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamhet
Granskning av arbetsmiljön – uppföljning av tidigare granskning
Lekmannarevision Älvsbyns Energi AB

2012
Granskning av projektarbetet inom Älvsbyns kommun

2011
Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan
Uppföljning av förrådsnedläggningen

2010
Granskning av informationssäkerhet
Granskning av beslutsunderlag
Skrivelse med anledning av granskning av enskilda överenskommelser 2010
Revisionens granskningsrapport – Fritid- och kulturnämnden 2010
Revisionens granskningsrapport – Barn- och utbildningsnämnden 2010
Revisionens granskningsrapport – Socialnämnden 2010
Revisionens granskningsrapport – Kommunstyrelsen 2010

2009
Granskning av budgetprocessen
Granskning av arbetsmiljöarbetet

Senast uppdaterad 2016-06-21 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.