Invasiva främmande arter

Blommande blomsterlupiner i vägdike med träd och en lyktstolpe i bakgrunden.

I slutet av juni blommar blomsterlupiner i vägdiken runt om i kommunen. Blomsterlupinen är en omtyckt trädgårdsväxt, men den är rymningsbenägen. Ute i naturen är blomsterlupinen en invasiv art som tränger undan våra inhemska blomväxter.  Foto: Erika Groth

Vad är en invasiv främmande art?

Att nya arter kommer in i landet och i länet är naturligt och oftast positivt. Men ibland går det väldigt fel. Invasiva främmande arter är arter som har etablerat sig i ett nytt område och där sprider sig så mycket att de utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden på platsen eller mot det lokala samhället. Främmande arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, förts till en för dem helt ny miljö av människor. Vissa främmande arter trivs alldeles för bra i sin nya miljö där de sprider sig kraftigt och orsakar stora problem, det vill säga, de beter sig invasivt. Majoriteten av de invasiva främmande växterna i Sverige är trädgårdsväxter som har rymt från trädgårdar och parker och nu orsakar stora skador på vår inhemska natur.

Man måste sätta stopp på en gång

Grundregeln är att invasiva främmande arter ska bekämpas och helst utrotas helt på de platser där de är främmande arter. Däremot orsakar samma arter sällan problem i det land de ursprungligen kommer ifrån eftersom de där lever i den miljö de är evolutionärt anpassade för. För att bekämpning av invasiva främmande arter ska vara framgångsrik måste man agera snabbt, så fort den aktuella arten dyker upp i den lokala naturen. När arten väl har hunnit få fäste och redan förekommer i större mängd på platsen är det oftast för sent. De kontinuerliga bekämpningsåtgärder som är nödvändiga att upprätthålla under mycket lång tid om en invasiv art hinner få fäste blir i längden mycket dyra.

I Norrbotten finns sedan tidigare problem med invasiva främmande djur. Välkända exempel är bisam, mårdhund, mink och bäckröding. På senare tid har även invasiva främmande växter som bland annat blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka börjat etablera sig och spridas här uppe. Om vi agerar snabbt nog har vi fortfarande möjlighet att hindra dessa växter från att etablera sig här och skada vår lokala, nordliga natur. Det är alltså särskilt viktigt att agera snabbt om du upptäcker en invasiv främmande växt. Finns växten på din fastighet bör du ta tag i saken omedelbart. Finns den på någon annans fastighet bör du så snart du kan uppmärksamma fastighetsägaren på problemet.

Kommunens hantering av invasiva främmande växter på kommunal mark

Kommunen ansvarar för att ta reda på om invasiva främmande växter finns på kommunal mark och i sådana fall bekämpa dem. Parkförvaltningen på Älvsbyns fastigheter utför årligen bekämpningsåtgärder för att försöka bli av med invasiva främmande växter, främst större bestånd av blomsterlupin, som växer på kommunal mark i Älvsbyns tätort.

Samhällsbyggnadskontoret följer varje sommar upp förekomsten av främst blomsterlupin och jättebalsamin i kommunen samt bevakar om det dyker upp inrapporterade fynd av andra invasiva främmande växter i kommunen via någon av rapporteringstjänsterna eftersom det finns stor risk att de sprider sig i kommunen när de väl kommit hit. Kommunen rapporterar naturligtvis även sina egna fynd av invasiva främmande arter via rapporteringstjänsterna, se länkar nedan.

Rapportera alla invasiva främmande arter du hittar

Om du hittar någon av de invasiva främmande arterna ska du först och främst rapportera det, se länkar nedan. Fyndrapporten bör inkludera minst datum för fyndet, ett foto på vad det är du har hittat och en platsbeskrivning som är så detaljerad att en okänd person utan lokalkännedom kan hitta till platsen för ditt fynd. Inkludera gärna flera foton på ditt fynd, tagna ur olika vinklar. De flesta invasiva främmande arterna kan rapporteras via webbsidan invasivaarter.nu. Skicka gärna in en fyndrapport, med foton, även om du inte är helt säker på vilken art du har hittat. Under de senaste åren har främst jättebalsamin och blomsterlupin hittats i Älvsbyns kommun.

Både kommunen och statliga myndigheter som exempelvis Trafikverket bevakar regelbundet om det kommer in rapporterade fynd av invasiva främmande arter som kan beröra den egna verksamheten via någon av rapporteringstjänsterna, se länkar nedan. Genom att rapportera dina fynd bidrar du till att vårda och bevara Sveriges natur. Dessutom bidrar du till vetenskapen som medborgarforskare eftersom fyndrapporterna även används och analyseras av professionella forskare.

5 tips på vad du kan göra

Fem tips på vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva djur och växter både på land och i sjöar och vattendrag (video från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten):

Tips 1: Ta inte med fröer och växter från utlandet. Flytta inte invasiva arter inom Sverige.

Tips 2: Lägg allt avfall som innehåller invasiva växter i väl förslutna säckar. Släng säckarna i gröna tunnan eller lämna dem på återvinningscentralen. Fråga personalen på återvinningscentralen var du ska slänga avfallet.

Tips 3: Tvätta fiskeredskap och båtskrov innan du byter sjö.

Tips 4: Häll inte ut akvarievatten i sjöar och vattendrag.

Tips 5: Släpp inte ut exotiska husdjur i naturen och se till att de inte rymmer.

Vissa invasiva arter är så farliga för naturen att det är straffbart att ha dem i trädgården

EU har lagstiftat om en lista på invasiva främmande arter som orsakar så stora problem att det är förbjudet att inom EU föra in, hålla, föda upp, transportera, sälja, odla, använda, byta, tillåta att växa eller att reproducera sig samt att släppa ut dessa arter i miljön. Förbudet gäller även i sluten förvaring. Det enda som är tillåtet är att bekämpa arten i fråga. Undantag från förbudet finns för transporter som är nödvändiga i samband med utrotande av arten. Att bryta mot dessa regler kan i vissa fall utgöra ett straffbart brott enligt miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för invasiva främmande arter.

För närvarande förekommer sju av de olagliga invasiva främmande arterna i Norrbotten. Dessutom förekommer ytterligare ett antal invasiva främmande arter i länet som för närvarande inte är olagliga men som ändå orsakar stora problem lokalt och därför ofta behöver bekämpas. Invasiva främmande arter kallas ibland för IAS som betyder invasive alien species.

Olagliga växtarter som enligt lag ska utrotas i länet: jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och smal vattenpest. I Älvsbyns kommun förekommer jättebalsamin.

Olagliga djurarter som enligt lag ska utrotas i länet: bisam, mårdhund och kinesisk ullhandskrabba.

Exempel på för närvarande icke-olagliga invasiva främmande arter som förekommer i vår kommun och/eller i grannkommunerna: blomsterlupin, vresros, mink, vattenpest, bäckröding samt parkslide och dess liknande släktingar jätteslide och hybridslide. Särskilt blomsterlupin har på kort tid börjat bli relativt vanlig i Älvsbyns kommun.

Så tar du bort jättebalsamin (video från Naturvårdsverket):
Samma metod kan tillämpas på blomsterlupin.

Så tar du bort jätteloka och tromsöloka (video från Naturvårdsverket):

Nya växtskadegörare

Karantänskadegörare är växtskadegörare som än så länge har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, men som kan orsaka stor skada om de sprids. Karantänskadegörare regleras juridiskt separat från invasiva främmande arter generellt, men i grunden handlar det om samma typ av problem. Karantänskadegörare som upptäcks i landet ska bekämpas med syfte att utrota dem. Om du misstänker angrepp av en karantänskadegörare ska du anmäla det till Jordbruksverket.

Undvik att sprida invasiva arter genom olämplig avfallshantering

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva främmande växter ska inte komposteras, användas som gödningsmedel eller slängas i naturen utan det ska brännas. Transport av avfall som innehåller invasiva främmande växter ska ske i väl förslutna sopsäckar för att förhindra att själva transporten orsakar spridning av arten. Lokal information om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter och var det ska slängas finns på Älvsbyns energis hemsida. Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Samma försiktighetsåtgärder vid avfallshanteringen gäller både för privatpersoner och för företag och verksamheter. Skillnaden är att företag och verksamheter debiteras en avgift för att lämna avfall på återvinningscentralen. Om ert företag eller er verksamhet inte lämnar avfallet till återvinningscentralen utan till ett privat avfallsbolag som ni själva anlitat bör ni meddela ert avfallsbolag när avfallet innehåller invasiva främmande växter. Avfallsbolaget kan då vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid transport och hantering av avfallet.

Så tar du hand om invasiva växtarter (video från Naturvårdsverket):

Läs mer:

Se PDF med bilder och information om jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka

Länsstyrelsen Norrbotten: www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter
Naturvårdsverket (landlevande arter): www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter
Havs- och vattenmyndigheten (vattenlevande arter): www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter.html
Mer information för trädgårdsägare: Fritidsodlingens riksorganisation om invasiva främmande växter

Äldre nyhetsinlägg med bilder på arterna:
(observera att webblänkarna i gamla nyhetsinlägg kanske inte längre fungerar)
Mink — Glupsk (2022)
Blomsterlupin — Gränslös (2022)
Vattenpest — Klängig (2022)
Jättebalsamin — Jättejobbig (2022)
Blomsterlupin — Omtyckt men tärande (2021)
Jättebalsamin — Ståtlig men bråkig (2021)
Smal vattenpest — Gracil men lömsk (2021)
Vresros — Vacker men dominant (2021)
Parkslide — Välvuxen men gränslös (2021)
Jätteloka och tromsöloka — Ståtliga men skadliga (2021)

Mer information om hur du ska hantera avfall som innehåller eller kan innehålla invasiva främmande arter i Älvsbyns kommun:
Älvsbyns energi: Hantering av avfall som innehåller invasiva främmande arter i Älvsbyns kommun

Här rapporterar du fynd av invasiva främmande arter:
invasivaarter.nu (för de flesta invasiva främmande arter)
Rappen.nu (för vattenlevande arter)
Svenska Jägareförbundet (för vissa invasiva främmande djur)
www.artdatabanken.se (har du ett användarkonto på SLU Artdatabanken kan du rapportera alla vilda eller förvildade arter i landet via Artportalen eller Artfakta)
Karantänskadegörare (Jordbruksverket)

Kontakt

Kontakta miljöstrategen på samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad 2023-07-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.