Invasiva främmande arter

Blommande blomsterlupiner i vägdike med träd och en lyktstolpe i bakgrunden.

I slutet av juni blommar blomsterlupiner i vägdiken runt om i kommunen. Blomsterlupinen är en omtyckt trädgårdsväxt, men den är rymningsbenägen. Ute i naturen är blomsterlupinen en invasiv art som tränger undan våra inhemska blomväxter. Biologisk mångfald förvandlas till biologisk enfald. Foto: Erika Groth

Vad är en invasiv främmande art?

Att nya arter kommer in i landet och i länet är naturligt och oftast positivt. Men ibland går det väldigt fel. Invasiva främmande arter är arter som har etablerat sig i ett nytt område och där sprider sig så mycket att de utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden på platsen eller mot det lokala samhället. Biologisk mångfald ersätts av biologisk enfald. Dessa är arter som fungerar bra i sin ursprungsmiljö men som, avsiktligt eller oavsiktligt, har förts till en helt annan miljö av människor. I sin nya miljö trivs de alldeles för bra, sprider sig kraftigt och orsakar stora problem. Majoriteten av de invasiva främmande växterna i Sverige är trädgårdsväxter som har rymt från trädgårdar och parker och nu orsakar stora skador på vår inhemska natur.

Man måste sätta stopp på en gång

Grundregeln är att invasiva främmande arter ska bekämpas och helst utrotas helt på de platser där de är främmande arter. Däremot behöver arterna normalt inte bekämpas i sin ursprungliga miljö. I den ursprungliga miljön finns naturliga fiender och konkurrenter som förhindrar okontrollerad spridning. För att bekämpning av invasiva främmande arter ska vara framgångsrik måste man agera snabbt, så fort den aktuella arten dyker upp i den lokala naturen. När arten väl har hunnit få fäste och redan förekommer i större mängd på platsen är det oftast för sent.

I Norrbottens län har invasiva främmande djur varit ett problem under en längre tid och staten bedriver sedan länge aktiv bekämpning av dessa. De kontinuerliga bekämpningsåtgärder som är nödvändiga att upprätthålla under mycket lång tid om en invasiv art hinner få fäste blir i längden mycket dyra. Nu börjar även invasiva främmande växter etablera sig och spridas här uppe. Om vi agerar snabbt nog har vi fortfarande möjlighet att hindra dessa växter från att etablera sig här och skada vår lokala, nordliga natur. Det är alltså särskilt viktigt att agera snabbt om du upptäcker en invasiv främmande växt. Finns växten på din fastighet ska du ta tag i saken omedelbart. Finns den på någon annans fastighet bör du så snart du kan uppmärksamma fastighetsägaren på problemet.

5 tips på vad du kan göra

Fem tips på vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva djur och växter både på land och i sjöar och vattendrag (video från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten):

Tips 1: Ta inte med fröer och växter från utlandet. Flytta inte invasiva arter inom Sverige.

Tips 2: Lägg allt avfall som innehåller invasiva växter i väl förslutna säckar. Släng säckarna i gröna tunnan eller lämna dem på återvinningscentralen. Fråga personalen på återvinningscentralen var du ska slänga avfallet.

Tips 3: Tvätta fiskeredskap och båtskrov innan du byter sjö.

Tips 4: Häll inte ut akvarievatten i sjöar och vattendrag.

Tips 5: Släpp inte ut exotiska husdjur i naturen och se till att de inte rymmer.

Vissa invasiva arter är så farliga för naturen att det är straffbart att ha dem i trädgården

EU har lagstiftat om en lista på invasiva främmande arter som orsakar så stora problem att det är förbjudet att inom EU föra in, hålla, föda upp, transportera, sälja, odla, använda, byta, tillåta att växa eller att reproducera sig samt att släppa ut dessa arter i miljön. Förbudet gäller även i sluten förvaring. Undantag gäller för transporter som är nödvändiga i samband med utrotande av arten. Miljöbalken slår fast att straffet för att bryta mot EU:s förbudsregler om invasiva främmande arter är böter eller fängelse i upp till 2 år (29 kap. 2c § miljöbalken, se även 29 kap. 11-12 §§). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ansvarig för att kontrollera att fastighetsägare och nyttjanderättshavare av fastigheter som arrendatorer följer reglerna.

För närvarande förekommer sju EU-listade invasiva främmande arter i Norrbotten. Dessutom förekommer ett antal ytterligare invasiva främmande arter i länet som inte listas av EU men som ändå orsakar stora problem lokalt i landet och därför bekämpas. Invasiva främmande arter kallas även ibland för IAS som betyder invasive alien species.

EU-listade förbjudna invasiva växter som ska utrotas i länet: jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och smal vattenpest.

EU-listade förbjudna invasiva djur som ska utrotas i länet: bisam, mårdhund och kinesisk ullhandskrabba.

Exempel på andra invasiva arter som inte är EU-listade men som också bekämpas i länet: blomsterlupin, vresros, parkslide, mink och spansk skogssnigel (mördarsnigel).

Så tar du bort jättebalsamin (video från Naturvårdsverket). Samma bekämpningsmetod kan även användas för blomsterlupin:

Så tar du bort jätteloka och tromsöloka (video från Naturvårdsverket):

Rapportera alla invasiva arter du hittar

Om du hittar någon av de invasiva främmande arterna ska du först och främst rapportera det. Bifoga om möjligt foton på vad det är du har sett. De flesta invasiva främmande arterna kan rapporteras via hemsidan invasivaarter.nu. Länsstyrelsen informerar om hur du rapporterar övriga invasiva arter. Under de senaste åren har bland annat jättebalsamin och blomsterlupin hittats i Älvsbyns kommun. Den fastighetsägare som hittar en invasiv främmande art på sin fastighet ska vidta åtgärder för att bekämpa arten.

Nya växtskadegörare

Karantänskadegörare är växtskadegörare som än så länge har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, men som kan orsaka stor skada om de sprids. Karantänskadegörare regleras juridiskt separat från invasiva främmande arter generellt, men i grunden handlar det om samma typ av problem. Karantänskadegörare som upptäcks i landet ska bekämpas med syfte att utrota dem. Om du misstänker angrepp av en karantänskadegörare ska du anmäla det till Jordbruksverket.

Undvik att sprida invasiva arter genom olämplig avfallshantering

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva främmande växter ska inte komposteras, användas som gödningsmedel eller slängas i naturen utan det ska brännas. Information om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter och var det ska slängas finns på Älvsbyns energis hemsida. Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Så tar du hand om invasiva växtarter (video från Naturvårdsverket):

Läs mer:

Se PDF med bilder och information om jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka

Invasiva främmande arter – fakta och information per art

Blomsterlupin — Omtyckt men tärande
Jättebalsamin — Ståtlig men bråkig
Smal vattenpest — Gracil men lömsk
Vresros — Vacker men dominant
Parkslide — Välvuxen men gränslös
Jätteloka och tromsöloka — Ståtliga men skadliga
Webblänkar som förekommer i de sex nyhetsinläggen ovan om de olika arterna var aktuella när nyheterna publicerades under sommaren 2021. Använd de övriga länkarna på denna sida för att få aktuell myndighetsinformation om respektive art om länkarna i nyhetsinläggen inte längre fungerar.

www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter
www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter.html

invasivaarter.nu
Rappen.nu
Mårdhundsprojektet
www.artdatabanken.se
Karantänskadegörare (Jordbruksverket)

Älvsbyns energi: Hantering av avfall som innehåller invasiva främmande arter i Älvsbyns kommun

Fritidsodlingens riksorganisation om invasiva främmande växter

Senast uppdaterad 2021-11-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.