Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Offentliga lokaler och bostäder ska vara sunda så att ingen riskerar att bli sjuk av att vistas där.

Vid hälsoskyddstillsyn kontrollerar miljöinspektörerna om det förekommer, eller finns risk för, olägenhet för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808):

“Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

För att en störning ska kunna vara en olägenhet för människors hälsa måste det vara något som påverkar hälsan negativt hos människor i allmänhet. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till personer, som exempelvis allergiker, som är något mer känsliga än Medelsvensson, men inte till hur störningen påverkar hälsan hos mycket känsliga personer. Det räcker alltså inte med att en mycket känslig person kan bli sjuk eller störas av problemet för att problemet ska utgöra en olägenhet för människors hälsa.