Förhandsbesked

Tänker du bygga nytt utanför detaljplanerat område på en fastighet som inte tidigare har varit bebyggd? Då kan du ansöka om förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Ansökan om förhandsbesked plus en kartkopia som redovisar den tänkta placeringen och en beskrivning av vad du vill bygga ska inlämnas till samhällsbyggnadskontoret.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av en ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.