Ansöka om enskilt avlopp för WC

För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos Älvsbyns kommun. För enskilt avlopp utan vattentoalett, exempelvis till fritidshuset, ska du göra en anmälan till Älvsbyns kommun.

E-tjänst – Anmälan eller ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan du har tänkt att påbörja arbetet. Efter att du lämnat in din ansökan/anmälan kan den behöva kompletteras. Ett beslut om inrättande av enskilt avlopp förfaller om inte arbetet påbörjas inom två år och slutförs inom fem år.

Jord- och grundvattenprov

Den som avser att anlägga en markbädd eller infiltrationsbädd behöver kontrollera markförhållandena på tomten. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar. En lämplig jord får inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Avståndet mellan infiltrationsytan och högsta förväntade grundvattenytan måste alltid vara minst en meter. Provgropen bör grävas under våren då grundvattennivån är som högst. Hur djup provgropen behöver vara varierar under året, ni kan kontakta en av kommunens miljöinspektörer om ni har frågor.

Undersöka mark och vatten

Faktablad – Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta

Labb & Analystjänster – Jordartsanalyser och vattenanalyser

Beräkna högsta grundvattennivå

Situationsplan

I ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning ska situationsplan ingå.  Situationsplan kan ni skapa på Lantmäteriet:

Min Karta (lantmateriet.se)

I tjänsten kan ni söka på er fastighetsbeteckning, skapa karta, mäta och rita. Av situationsplan ska följande framgå:

  • Läge av befintliga och planerade byggnader på fastigheten
  • Läge av befintlig och planerad avloppsanläggning på fastigheten
  • Läge av befintliga och planerade vattenbrunnar inom ett avstånd av 100 meter från planerad anläggning
  • Fastighetsgränser och tillfartsvägar
  • Platser där jordprov tagits
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Avgift för handläggning

Avgifter för handläggning av anmälan/ansökan hittar du i taxan enligt miljöbalken som kommunfullmäktige tagit beslut om.

Naturvårdsverkets faktablad

För dig som ska anlägga en markbädd eller infiltration.

Faktablad – Planera för avlopp
Faktablad – Jordprovtagning
Faktablad – Tilloppsledningar
Faktablad – Infiltration
Faktablad – Markbädd
Faktablad – Skötsel