Taxor

Gällande taxor finns bland kommunens styrdokument. Taxorna har beslutats av kommunfullmäktige och indexkorrigeras varje år enligt konsumentprisindex. Nedan finns en lista över gällande timavgifter. Avgifterna varierar dock beroende på ärendetyp, så för att få ett mer exakt pris, kontakta handläggaren i ditt ärende.

Timtaxor 2024
Plan-och bygglovstaxa: 1095 kr per timme

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område: 1140 kr per timme

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen: 1282 kr per timme

Taxa för anmälan och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP), lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel: 1170 kr per timme

Taxa för handläggning av trafikärenden: 1250 kr per timme

Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer: 1250 kr per timme