Reningsverket i Älvsbyn. Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns EnergiReningsverket i Älvsbyn. Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns Energi

Vatten och Avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer och vart ditt avloppsvatten tar vägen?

Älvsbyns Energi AB står för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten.

Älvsbyns Energi logotyp.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn och kontroll av både kommunala vattenverk, kommunala avloppsanläggningar och enskilda avloppsanläggningar. Du som inte är ansluten till det kommunala nätet kan vända dig till kommunens miljöinspektörer angående tillstånd om avlopp. Du kan läsa mer om vatten och avlopp på Älvsbyns Energis hemsida:

Vatten och avlopp | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se)

Ansöka om tillstånd för enskilt avlopp

Du får inte påbörja arbeten innan du fått kommunens godkännande. Med ansökan ska du bifoga situationsplan i skala 1:400–1:1000 resultat från grundvattenprov, om ni planerar att anlägga en infiltrationsbädd behöver ni även bifoga resultat från jordprov, antingen i form av siktanalys eller perkolationsprov.

Situationsplan

Situationsplan kan ni skapa på Lantmäteriet:

Min Karta (lantmateriet.se)

I tjänsten kan ni söka på er fastighetsbeteckning, skapa karta, mäta och rita. Av situationsplan ska följande framgå:

  • Läge av befintliga och planerade byggnader på fastigheten
  • Läge av befintlig och planerad avloppsanläggning på fastigheten
  • Läge av befintliga och planerade vattenbrunnar inom ett avstånd av 100 meter från planerad anläggning
  • Fastighetsgränser och tillfartsvägar
  • Platser där jordprov tagits
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Jord- och grundvattenprov

För att bedöma vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar. En lämplig jord får inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan måste alltid vara minst en meter. Provgropen bör grävas under våren då grundvattennivån är som högst.

Hur man gör när man gräver en provgrop

Faktablad – Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta

Labb & Analystjänster – Jordartsanalyser och vattenanalyser

Oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare

Tänk på att

Ett felkonstruerat eller felplacerat avlopp kan orsaka förorening av bad- och dricksvatten.

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.