Rehabpersonal

Arbetet består av utredning, behovsbedömning, direkta insatser i form av behandling, träning, aktiviteter, handledning, råd, stöd och dokumentation. Utprovning av individuella hjälpmedel.

Mål

 • Att utifrån den enskildes resurser och hinder genom rehabiliteringsinsatser bibehålla, återskapa funktioner och förmågor. Syfte är att uppnå ökad livskvalitet hos den enskilde
 • Att minimera konsekvenserna av sjukdom/skada genom preventiva insatser och därigenom förhindra ytterligare bortfall av funktioner och förmågor
 • Att utveckla synsätt, arbetssätt och rehabiliteringstänkande i organisationen. Medlet är målinriktade åtgärder som skall präglas av meningsfullhet och gemenskap för att höja livskvaliteten hos den boende
 • Att den boende, dennes anhöriga och kontaktpersonen ska vara delaktiga i rehabiliteringen
 • Att utveckla omsorgspersonalens kunskaper i rehabilitering genom handledning, utbildning, råd och stöd. Syftet är att omsorgspersonalen i det dagliga arbetet ska kunna utföra aktiviteter och insatser som tillvaratar den enskildes resurser
 • Att, när så behövs, med hjälp av individuella hjälpmedel verka för att den boende ska kunna tillvarata sina resurser för att få en god livskvalitet
 • Att ge omsorgspersonalen tillräckliga kunskaper om de individuella hjälpmedel som används

Korttidsvården

Korttidsvården är ett prioriterat område. Arbetet består av utredning, behovsbedömning enligt vedertagna yrkesspecifika instrument. Direkta insatser i form av behandling, träning (ofta i aktiviteter), handledning, råd, stöd och dokumentation. Biståbiståndsbedömare med underlag till bistånds- och insats planering i eget boende. En annan viktig uppgift är att stödja och motivera till kvarboende i det egna hemmet.

Ordinärt boende

Enligt kommunens målsättning ska medborgare kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt med lämpligt stöd. För att möjliggöra detta krävs insatser i form av arbetsmiljöinsatser, arbetsteknik och metoder riktat mot kommunens omsorgspersonal inom hemtjänst och LASS området. Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast har arbetsuppgifter i form av handledning och utbildning i arbets- och förflyttningsteknik för omsorgspersonalen.

Utprovning av individuella hjälpmedel till brukare sköts av landstingets arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Särskilt boende

I särskilt boende arbetar arbetsterapeut och sjukgymnast med rehabilitering direkt riktat mot den boende med bedömning, behandling, träning, utprovning av individuella hjälpmedel etc. Mycket av rehabiliterings- arbetet sker via annan omsorgspersonal, arbetsterapeutens och sjukgymnastens insatser är i form av handledning, information och konsultation. Arbetsterapeut och sjukgymnast har arbetsuppgifter i form av utbildning, utprovning av arbetsteknik och individuella hjälpmedel till omsorgspersonalen.

Gemensam inriktning

Gemensamt för sjukgymnast och arbetsterapeut är att insatserna sker på olika nivåer (individnivå, gruppnivå och organisationsnivå) både genom direkt kontakt och behandling till den boende samt via instruktioner till omsorgspersonalen. Målet är att all omsorgspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska vara väl förtrogen med den rehabilitering som hör till det dagliga arbetet. Arbetet ska präglas av ett rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Individnivå

 • Rehabiliteringsbedömning, riskbedömning och rehabiliteringsplan (utredning, behov och funktionsbedömning)
 • Individuella åtgärder utifrån rehabiliteringsplan
 • Handledning och delegering av aktiviteter och åtgärder till omsorgspersonal
 • Uppföljning och utvärdering av åtgärder och aktiviteter
 • Utprovning, ordination och träning av individuella hjälpmedel

Gruppnivå

 • Råd och stöd till omsorgspersonal bland annat gruppaktiviteter
 • Handledning och utbildning av omsorgspersonal

Organisationsnivå

 • Delta vid utformande av genomförandeplaner
 • Medverka vid omvårdnadsträffar och vid behov gruppträffar
 • Samverkansträffar med områdeschef
 • Medverkar vid utbildning/fortbildning
 • Råd och handledning i arbetsmiljöfrågor
 • Vid behov delta vid uppföljning av avvikelser
 • Samverkansträffar med primärvården

Prioritering

 • Nytillkomna funktionshinder efter exempelvis sjukdom eller skada
 • Nyinflyttade vårdtagare
 • Om behov av kontakt med arbetsterapeut och/eller sjuk gymnast finns vid utskrivning från sjukhus till särskilt boende ska besöket ske senast samma dag som utskrivningen
 • Om behov av kontakt med arbetsterapeut och/eller sjuk gymnast finns vid utskrivning från sjukhus till ordinärt boende och individuella hjälpmedel krävs för vården ska detta skötas av landstingets arbetsterapeut och/eller sjukgymnast
 • Vid inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende ska arbetsterapeut och sjukgymnast göra hembesök och behovsbedömning inom en månad som grund för vårdplaneringen
 • Det är av vikt att korttidsvården och avlösningsplatserna fungerar. Korttidsvården ska därför vara prioriterat arbetsområde för arbetsterapeut och sjukgymnast

Hälso- och sjukvårdsuppgifter inom legitimerade arbetsterapeuters och sjukgymnasters yrkesområde

Följande arbetsuppgifter ska inte delegeras till annan personal

 • Bedömning/analys av funktion och förmåga enligt vedertagna yrkesspecifika instrument
 • Bedömning av specifik arbetsterapeutisk eller sjukgymnastisk åtgärd/behandling
 • Riskbedömning och förebyggande åtgärder av arbetsterapeutisk eller sjukgymnastik art
 • Specifik behandling som kräver särskild kompetens t ex: akupunktur, behandling med värme och kyla, elektrisk apparatur behandling, ortosutprovning
 • Specifik träning som kräver särskild kompetens på grund av till exempel restriktioner och mer avancerad träningsutrustning
 • Utformning av träningsprogram
 • Utprovning och träning i handhavandet av vissa individuella hjälpmedel
 • Förskrivning av individuella hjälpmedel
 • Kontroll av funktion på individuella hjälpmedel
 • Journalföring/övrig dokumentation inom yrkesområdet

Hälso- och sjukvårdsuppgifter som får utföras av reellt kompetent personal efter instruktion av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast

Allmän behandling som utförs efter riskanalys, med skriftlig eller muntlig instruktion och omfattar följande områden:

 • Gåträning, ståträning, förflyttning/överflyttning utöver den vardagliga träningen
 • Träning vid toalettbesök förflyttning, matsituationer, av- och påklädning, hygien utöver den vardagliga träningen
 • Rörelseträningsprogram
 • Riktad talträning, skrivträning
 • Cirkulationsträning

Hälso- och sjukvårdsuppgifter som får utföras av reellt kompetent personal efter delegation från sjukgymnast och/eller arbetsterapeut

 • Specifik gå- stå- och förflyttning/överflyttning och balansträning
 • Kontrakturprofylax
 • Andningsgymnastik
 • Behandling med värme och kyla

Lagstöd

Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (SFS 1994:953)

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.