Bygglovsansökan

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, till exempel inreda någon ytterligare bostad eller lokal. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar kräver också bygglov. För bygglovsansökan krävs följande handlingar, helst i format A4 eller A3:
– ansökan om bygglov, 2 ex.
– nybyggnadskarta krävs för nybyggnationer inom detaljplanelagt område. Byggherren beställer kartan direkt hos e-post: kart@pitea.se.
– situationsplan i skala 1:500 upprättad med nybyggnadskarta som underlag, samt inom övriga områden 1:1000, 2 ex.
– huvudritningar (planer, fasader, sektioner), i skala 1:100, 2 ex.
– energibalansberäkning för nybyggnation av enbostadshus och industribyggnader.
– relationsritningar (där så krävs), 2 ex.

Exempel på bygglovsritning

Kontrollplan

För enklare byggnadsarbeten där startbesked kan beslutas samtidigt som bygglov kan kontrollplanen bifogas med ansökan om bygglov. Kontrollplanen ska fyllas i innan den lämnas in till samhällsbyggnadskontoret. Vid startbeskedet fastställs kontrollplanen, som sedan skickas tillbaka till byggherren. Denne ska sedan signera kontrollplanen allt eftersom byggnadsarbetena fortsätter. Den ifyllda och underskrivna kontrollplanen ska sedan skickas in till miljö- och byggnämnden för att slutbesked ska kunna meddelas. Nedanstående länkar visar ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut och vilka kontrollpunkter som kan tas med. Sökanden måste inte följa exemplet nedan utan det går bra att ta fram en egen kontrollplan eller anlita en kontrollansvarig.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs. Innebörden av detta är att man ska utgå från en riskbedömning och att kontrollpunkterna bör fokusera på de kritiska momenten.

Enkel_kontrollplan_PBL
Kontrollpunkter PBL

Exempel ifylld kontrollplan

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig krävs vid komplicerade byggnationer, till exempel vid nybyggnad av enbostadshus, fritidshus, industribyggnader, affärsbyggnader, flerbostadshus m. m. eller byggnader med stora spännvidder. För enklare byggnationer såsom altaner, ett litet garage eller förråd kräver miljö- och byggnämnden inte kontrollansvarig. Vad som anses vara enklare byggnationer som inte kräver kontrollansvarig bedöms från fall till fall utifrån projektets komplexitet.

Boverkets information om behov av kontrollansvarig vid byggnation och rivning.

Färdigställandeskydd

Konsumentskydd vid småhusbyggande finns genom krav på färdigställandeskydd.

Färdigställandeskydd – en bankgaranti eller försäkring – krävs vid småhusbyggnation som utförs av en byggentreprenör. Skyddet är till för att byggprojektet ska kunna genomföras även om byggentreprenören blir försatt i konkurs.

Läs mer på regeringens hemsida

Byggnadsvård

Oavsett ålder och stil har alla hus kulturvärden. Ett hus står i minst hundra år. Att ta hänsyn till kulturvärdet är ett sätt att säkerställa husets kvalitet över tid.

Ändringar, underhåll och ansvar

Ändringar och underhåll av byggnader ska utföras med varsamhet så att byggnadens karaktärsdrag beaktas. Det gäller både vid in- och utvändiga ändringar och oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte.

Varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen, bevakar allmänintressen och förhindrar att ändringar i en byggnad leder till att tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden förvanskas.

Här finns Boverkets publikation för vad man bör tänka på innan man ändrar och underhåller en byggnad.

Det här får du bygga utan bygglov

Bygglov krävs inte för att i nära anslutning till en- och tvåbostadshus.
– uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader (friggebodar) med sammanlagd byggnadsyta på 15 m² och med en nockhöjd på max 3 m. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
– anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Höjden får vara högst 1,8 m från marken och inte sträcka sig längre än 3,6 meter från huset. Om uteplatsen placeras närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
– anordna skärmtak över uteplatser, balkonger och/eller entréer om skärmtaken inte tillsammans är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m utan grannars medgivande.

Ett grannemedgivande bör vara skriftligt.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse har du också rätt att utföra vissa bygglovsbefriade kompletteringsåtgärder. Hör med samhällsbyggnadskontoret vad som gäller på din fastighet.

För byggnader som behövs för verksamheten på areella näringar (t.ex. jord- och skogsbruk) krävs varken bygglov eller anmälan. Hushållningssällskapet ger utbildningar om hur byggnaderna ska utföras på säkert sätt. Mer information finns här:
Bygg säkert – en utbildning för alla lantbrukare