Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten. Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Anställda rapporterar
 • Ledningen utreder
 • Ansvarig anmäler

Vad ska rapporteras?

Missförhållanden som ska rapporteras är utförda handlingar och handlingar som av någon försummelse eller annat skäl underlåtits att utföra och som inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysisk eller psykisk hälsa. Även en händelse som inneburit en risk för ett påtagligt missförhållande.

Allvarliga missförhållanden är

 • Övergrepp och brister i omsorgen som utgör ett hot mot en enskilds liv och hälsa
 • Ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet

Övergrepp kan vara

 • Fysiska (t.ex. slag, nypningar och fasthållning)
 • Psykiska (t.ex. hot, kränkningar, trakasserier, inlåsning och tvång)
 • Ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring)
 • Sexuella övergrepp

Brister i omsorgen kan vara

 • Bristande personlig hygien
 • Bristande mathållning
 • Bristande tand och munhygien
 • Brister i tillsyn och omsorg

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lagstöd

Anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah (SOFS 2011:5)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Socialtjänstlagen (SoL)

Länkar

Handbok Lex Sarah

Bilagor till anmälan och handläggning

Bilaga 1 – Anmälan SoL och LSS
Bilaga 2 – Första bedömning av allvarlighetsgrad
Bilaga 3 – Utredning/Rapport
Bilaga 4 – Löpande dokumentation i ärendet
Bilaga 5 – Underskrift personal
Flödesschema vid utredning av Lex Sarah och Klagomål och synpunkter

Blanketter

MAS anmäler Lex Sarah
Blankett för anmälan Lex Sarah

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.