Delegering

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering förtydligas delegeringsförfarandet. Sjuksköterska kan, enligt Patientsäkerhetslagen och SOSFS 1997:14, delegera arbetsuppgifter till annan befattningshavare som hon bedömt har tillräckliga kunskaper för uppgiften.

Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till annan person som saknar formell men har reel kompetens för uppgiften.

Formell kompetens

Formell kompetens innebär legitimation för yrket. Sjuksköterskan är den som har formell kompetens gällande uppgifter i läkemedelshanteringen.

Reel kompetens

Reel kompetens innebär att någon genom praktisk yrkeserfarenhet eller genom fortbildning erhållit kompetens för den uppgift som avses att delegeras.

Delegeringsbeslut

Den som delegerar en arbetsuppgift ansvarar för sitt beslut. Vid delegering måste alltid den som delegerat en arbetsuppgift förvissa sig om att den som delegerats arbetsuppgiften kan utföra den på ett tillfredsställande sätt.

Den som får en delegering och saknar kunskap för uppgiften är skyldig att informera sjuksköterskan om att hon/han inte klarar uppgiften Vid en delegering får man inte åta sig en uppgift som man bedömer sig inte vara kompetent att utföra

Delegeringsbeslut skall vara klart definierade, personliga och skriftliga. Beslut om delegering av arbetsuppgift kan gälla för enstaka tillfällen eller för en begränsad tid – dock högst 1 år. Delegeringsbeslutet bör förvaras minst tre år.

Den som delegerat en arbetsuppgift skall kontinuerligt bevaka att uppgiften fullgörs på sätt som är förenligt med god vård och säker vård. Om beslutet inte längre är förenligt med god och säker vård skall det omedelbart återkallas.

Delegering är personlig, vikarie på tjänsten övertar inte den delegerade arbetsuppgiften. Den som fått en delegering får aldrig delegera vidare till någon annan.

Delegeringsbestämmelserna gäller oavsett om delegeringen sker inom den egna organisationen eller över en verksamhetsgräns. Arbetsledare och MAS skall underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet.

Områdeschef informerar personal vid nyanställning att läkemedel ej får ges utan delegering.

Lämnar den som fattat beslut om delegering sin befattning upphör beslutet att gälla. Efterträdaren tar ställning till om delegeringsbeslutet fortfarande gäller. Om uppgiftsmottagaren tillfälligt är tjänstledig, kan delegationsbeslutet gälla om giltighetstiden fortfarande löper då denne återinträder i tjänst.

Checklista delegering

 1. Genomgång av – Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter
 2. Genomgång av läkemedelshantering i hälso- och sjukvård
 3. Genomgång av Apodos-systemet och hur en dosett fungerar
 4. Genomgång av olika administrationsformer
 5. Praktisk administrering (överlämnade under överinseende) innefattande kontroll av namn – datum – klockslag
 6. Genomgång av vikten av rapportering till sjuksköterskan vid förändringar i den boendes tillstånd
 7. Kunskapsprov
 8. Genomgång av dokumentation i samband med överlämnandet av läkemedel
 9. Lämna ut rutiner vid överlämnandet av läkemedel

Delegering insulingivning

För vårdpersonal gäller följande:

 1. Diabetiker med instabilt blodsocker – tag alltid blodsockerkontroll. Kontakta sedan sjuksköterska innan du ger insulin
 2. Injektion enligt ordination till vårdtagare utförs endast av den som fått delegation
 3. Vid insulingivning – kontrollera på signeringslista innan du ger insulin. Signera på listan när du gett insulinet. På så sätt kan man undvika att vårdtagare får dubbla doser
 4. Kontrollera alltid på ordinationskortet vilken dos vårdtagaren är ordinerad

Checklista vid delegering av insulingivning

 1. Genomgång av sjukdomen diabetes mellitus
 2. Genomgång av symtom och åtgärder vid hypo- respektive hyperglykemi
 3. Insulin – förvaring, hållbarhet samt dosering
 4. Genomgång av insulinpenna
 5. Genomgång av injektionsteknik
  – injektionsställen
  – insulinpenna/Novo Pen
 6. Praktisk injektionsgivning minst tre gånger under sjuksköterskans överinseende
 7. Genomgång av blodsockerkontroll
 8. Kunskapstest (endast senaste testet sparas)

Delegering av iordningställande av läkemedel

Enligt läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, kan sjuksköterska endast delegera iordningställande och administrering (överlämnandet) av följande läkemedel:

 • receptfritt tarmreglerande läkemedel
 • injektion av insulin med insulinpenna
 • överlämna iordningställda läkemedelsdoser
 • läkemedel som av tillverkan färdigställts för att överlämnas direkt till den boende (exempelvis flaskor med ögondroppar eller nässpray, tuber med klysma samt inhalator med inhalationspulver)
 • vidbehovs läkemedel, vid akuta kända situationer (se nedan)

Stående ordinationer av flytande läkemedel

Iordningställande av flytande läkemedel som ej avses i ovanstående text, kan generellt ej delegeras. Dock kan undantag göras efter sjuksköterskans bedömning till undersköterska/vårdbiträde som har goda kunskaper och kännedom om vårdtagarens behov. Delegeringen görs skriftligt. Försiktighet bör iakttas vad gäller delegering av iordning-
ställande av haldoldr, cicordinol och antibiotika.

Blankett

Delegation av läkemedelsordination gällande pandemisk influensa, influensa- och pneumokockvaccination

Lagstöd

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:14)
Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering (SOSFS 2001:01)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Ändring i föreskriften om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)
Ändring i föreskriften om läkemedelshantering (SOSFS 2005:24)

Länk

Diabetes

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.