Lokala riktlinjer kost

Bakgrund

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Därför är kosten ett viktigt redskap för att förebygga sjukdom och bevara hälsa. Vid sjukdom och ohälsa ökar behovet av energi och näringsämnen medan förmågan att äta och tillgodogöra sig maten minskar. Risken för sjukdom ökar med stigande ålder, vilket innebär att äldre utgör en riskgrupp för utveckling av sjukdomsrelaterad undernäring. Vid sjukdom utgör därför energi- och näringsintaget en del av den medicinska behandlingen och sorterar därför under HSL. Vårdtagarnas näringsintag ska betraktas som annan medicinsk behandling och ska ha samma krav på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation.

Som tecken på undernäring för personer äldre än 65 år räknas en viktförlust på mer än 15 % under de senaste 6 månaderna eller ofrivillig viktminskning mer än 5 % under en period av 1 – 3 månader. Denna viktminskning är av klinisk betydelse och syns inte med blotta ögat.

Säkerhetsställande av vätskeintag/ födointag inom särskilt boende

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården § 3 skall vårdgivaren ge direktiv och säkerhetsställa att det i varje verksamhet finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med rutiner och metoder som säkerhetsställer kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamhet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2a § och 2c § ska verksamheten bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård och arbeta för att förebygga ohälsa.

I Patientsäkerhetslagen 6:e kap, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, 1 § framgår det att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den ska vara sakkunnig, omsorgsfull, utformas och genomföras i samråd med vårdtagaren.

Mål

Målet är att ingen boende på Älvsbyns kommuns särskilda boenden och inom omsorgen om funktionshindrade ska lida av obehandlad under/felnäring.

Delmål

  • Ingen boende ska ha ofrivilligt lågt BMI
  • Viktkontroll var ska utföras var 3:e månad
  • Den boende ska få tre huvudmål och erbjudas minst två mellanmål/nattmål, jämt fördelade över dygnet
  • Nattfastandet för den boende bör inte överstiga 11 timmar
  • All personal ska ha kännedom om kostpolicyn

Ansvarsfördelning

Rutinerna har utarbetats med utgångspunkt från gällande lagar och föreskrifter.

Boende

Har ett eget ansvar för att själv tillgodose sitt behov av näring. I de fall den boende inte själv kan ta ansvar för hela eller delar av näringstillförseln har verksamheten ett ansvar för att behoven tillgodoses.

Verksamhetschefs ansvar

Verksamhetschefen är som vårdgivare ytterst ansvarig för att det finns ett kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. Därmed har verksamhetschefen det yttersta ansvaret för att rutiner kring näringsintag finns i verksamheten.

Kostchefs ansvar

Kostchefen ansvarar för matsedel, matproduktion, näringsinnehåll och att boendeenheterna får vad de beställt. Ansvaret för att de nationella kvalitetskraven för näringsinnehåll följs ligger också här samt att utvärdera kvaliteten på den mat som serveras. Kostchefen ansvarar för att kalla kostombuden till träffar minst två gånger årligen.

Områdeschefs ansvar

Områdeschefen ansvarar för att den boende får den kost som denne har rätt till, att måltidsordningen är lämpligt fördelad över dygnet, och att nattfastan ej bör överstiga 11 timmar. Denne ansvarar också för att den gemensamma matmiljön är tilltalande. Områdeschef ansvar för att kostpolicyn är välkänd och att den används av personalen i det egna arbetet samt för att möjliggöra personalens vidareutbildning inom kostområdet.

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det finns fastställda rutiner kring omhändertagande av fel/undernäring, att utvärdering inom kostområdet sker och kostpolicyn uppdateras årligen.

Sjuksköterskas ansvar

Sjuksköterska ansvarar för att screening enligt formulär Senior alert blir utfört vid inflyttning och följs upp vid behov. Sjuksköterskan ansvarar också för att identifiera och bedöma behov av kost och eventuella problem med mat och vätskeintag. Bedömning, åtgärder och uppföljning ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen under sökord nutrition och vb. göra vårdplan.
Vid under/fel-näring och övriga nutritionsfrågor där specialistkompetens krävs ansvarar sjuksköterska att ta kontakt för rådgivning med dietist.

Kostombudsansvar

Kostombud har ansvar genom att vara en förbindelselänk mellan tillagningskök och enheten samt vidarebefordra information till övrig personal. Detta möjliggörs genom de kontinuerliga, kvartalsvisa träffarna med kostchef. Kostombud har ansvar för att uppdatera kostpärmar på sin enhet.

Omvårdnadspersonals ansar

Omvårdnadspersonal ansvarar för att den boendes måltidsmiljö är trivsam och att servering och uppläggning sker på ett trivsamt sätt. Om problem i matsituationen uppstår ansvarar omvårdnadspersonal att detta dokumenteras och rapporteras till ansvarig områdeschef eller sjuksköterska. Ansvarar också för att den boendes egna förmågor tas till vara och att fastlagd måltidsordning följs. Omvårdnadspersonalen har ett personligt ansvar för att följa upprättade rutiner och vårdprogram.

Kontaktpersons ansvar

Kontaktpersonen deltar i inflyttningssamtalet där nutritionsbedömning/kostanamnes utförs tillsammans med ansvarig sjuksköterska. Kontaktpersonen ska rapportera om avvikelser i mat – och vätskeintag till sjuksköterska samt medverka i utvärdering av ordinerad nutritionsbehandling. Har även huvudansvar för att viktkontroll utförs var 3:e månad.

Dietists ansvar

I Älvsbyns kommun finns ingen dietist anställd. Vid behov av dietistkompetens ringer sjuksköterskor för att få konsultation.

Arbetsterapeuts ansvar

Arbetsterapeut ansvarar för ordination av hjälpmedel samt att bistå den boende vid praktiska problem, som till exempel lämplig sittställning.

Patientansvarig läkares ansvar

Patientansvarig läkare ansvarar för ordination av kost vid medicinska tillstånd.

Bedömning av näringstillstånd

  1. Nutritionsbedömning/kostanamnes upprättas vid inflyttandet. Kostanamnesen innehåller uppgifter om tidigare vikt, viktnedgång, allmänna uppgifter om vanor och överkänsligheter och så vidare
  2. Vid inflyttning görs screening enligt formulär Senior alert. Om den initiala bedömningen är normal görs ingen ytterligare åtgärd. Ny bedömning görs vid viktminskning eller förändringar i den boendes allmäntillstånd
  3. Vid behov av åtgärd följs handlingsplan
  4. Vikt ska tas/erbjudas var 3:e månad

Måltidsordning

Alla boende på Älvsbyn kommuns särskilda boenden och inom omsorgen om funktionshindrade har rätt till tre huvudmål och två – tre mellanmål per dag. Om den boende önskar nattmål ska detta kunna erbjudas.

Målet är att måltiderna bör intas gemensamt då de har en social betydelse och innebär ett positivt avbrott i den dagliga tillvaron.

Frukost 07.30 – 10.00
Frukosten ska innehålla 15-25 % av det dagliga intaget.
Om frukosten blir sen för den boende är det lämpligt att börja dagen med ett lätt mellanmål.

Mellanmål 11.00 – 12.00
Mellan målet ska innehålla 5-10 % av det dagliga intaget.

Lunch 13.00 – 14.00
Lunchen ska innehålla 25-35 % av det dagliga intaget.

Mellanmål 14.30 -15.30
Mellanmålet ska innehålla 5-10 % av det dagliga intaget.

Middag 17.00 – 18.00
Middagen ska innehålla 20-30 % av det dagliga intaget.

Förstärkt kvällsmål 19.00 – 21.00
Kvällsmålet ska innehålla 15-20 % av det dagliga intaget.

Lagstöd

Anmälningsskyldighet enligt Lex Sara (SOFS 2008:10)
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40
Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering (SOSFS 2005:28)
Föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning (SOSFS 2005:27)
Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763)
Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)
Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453)

Länk

Handlingsplan nutritionsbehandling/undernäring
Livsmedelsverket – Mat och näring
Näringsdryck 1 portion
Recept – Berikat mellanmål
Recept – Näringsdrycker och mellanmål
Recept – Näringsdryck med variationsmöjligheter

Senast uppdaterad 2021-08-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.