Enskilda avlopp

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning. Det finns ca 1200 registrerade enskilda avloppsanläggningar i Älvsbyns kommun.

För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos Älvsbyns kommun. För enskilt avlopp utan vattentoalett, exempelvis till fritidshuset, ska du göra en anmälan till Älvsbyns kommun.

Blanketter för ansökan eller anmälan

Det kan ta 3-6 veckor för Samhällsbyggnadskontoret att handlägga din anmälan/ansökan, lämna därför in din ansökan i god tid innan du har tänkt att påbörja arbetet. Ett beslut om inrättande av enskilt avlopp förfaller om inte arbetet påbörjas inom två år och slutförs inom fem år.

VA-rådgivning

Älvsbyn och Luleå kommuner har tillsammans anställt en VA-rådgivare som från och med den 14 januari 2019 finns tillgänglig för allmänheten. Rådgivningen är avgiftsfri och teknikneutral. Mer information samt kontaktuppgifter finns på:

https://www.lulea.se/boende–miljo/vatten-och-avlopp/eget-vatten-och-avlopp/va-radgivningen.html

Jord- och grundvattenprov

Den som avser att anlägga en markbädd eller infiltrationsbädd behöver kontrollera markförhållandena på tomten. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar. En lämplig jord får inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Avståndet mellan infiltrationsytan och högsta förväntade grundvattenytan måste alltid vara minst en meter. Provgropen bör grävas under våren då grundvattennivån är som högst. Hur djup provgropen behöver vara varierar under året, ni kan kontakta en av kommunens miljöinspektörer om ni har frågor.

Undersöka mark och vatten

Faktablad – Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta

Labb & Analystjänster – Jordartsanalyser och vattenanalyser

Beräkna högsta grundvattennivå

Situationsplan

I ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning ska situationsplan ingå.  Situationsplan kan ni skapa på Lantmäteriet:

Min Karta (lantmateriet.se)

I tjänsten kan ni söka på er fastighetsbeteckning, skapa karta, mäta och rita. Av situationsplan ska följande framgå:

  • Läge av befintliga och planerade byggnader på fastigheten
  • Läge av befintlig och planerad avloppsanläggning på fastigheten
  • Läge av befintliga och planerade vattenbrunnar inom ett avstånd av 100 meter från planerad anläggning
  • Fastighetsgränser och tillfartsvägar
  • Platser där jordprov tagits
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet

Kommunala riktlinjer för enskilda avlopp

Miljö- och byggnämnden har tagit fram Riktlinjer för enskilda avlopp, där det framgår vilka krav som ställs på ett godkänt avlopp. I många områden i kommunen ställs krav på hög skyddsnivå för rening av fosfor, vilket innebär att reningsgraden av fosfor ska vara  minst 90%.

Avgifter för handläggning av anmälan/ansökan hittar du i taxan enligt miljöbalken som Kommunfullmäktige tagit beslut om.

Slamtömning

När du har anlagt ett nytt avlopp är det din skyldighet att anmäla när det tas i bruk till Älvsbyns Energi så att de kan planera slamtömningen. Alla enskilda avlopp med vattentoalett ska slamtömmas minst en gång per år. Endast avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav kan få dispens från slamtömning vartannat år. Du kan söka dispens från slamtömning hos Miljö- och byggnämnden. Total befrielse från slamtömning medges endast om fastigheten räknas som ett ödehus.

Inspektioner

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över enskilda avloppsanläggningar. För tillfället gör vi bara inspektioner när vi får in information om att en specifik avloppsanläggning inte fungerar som den ska.

Uppfyller ditt avlopp dagens krav eller inte?

Gå in på Avloppsguiden och gör din egen kontroll med deras checklista! Där kan du även hitta tips på olika avloppslösningar och få reda på mer om hur ett avlopp fungerar.

Checklista – Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Ta hand om ditt avlopp
Information om T-rör
Information om mellanvägg i slamavskiljare
Information om otäta ringar i slamavskiljare
Information om fördelningsbrunn
Information om luftningsrör

Gemensamhetsanläggningar

På Lantmäteriets hemsida finns information om vad som gäller för gemensamhetsanläggningar och hur man förvaltar sådana.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/om-gemensamhetsanlaggningar

Informationsblad

Avloppscentrum: Lagar och regler
Avloppscentrum: Teknikvalsbroschyr
Avloppsguiden: jämförelse mellan olika avloppssystem
Avloppsguiden: jämförelse mellan olika toaletter

Naturvårdsverkets faktablad

För dig som ska anlägga en markbädd eller infiltration.

Faktablad – Planera för avlopp
Faktablad – Jordprovtagning
Faktablad – Tilloppsledningar
Faktablad – Infiltration
Faktablad – Markbädd
Faktablad – Skötsel

Senast uppdaterad 2024-01-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.