Pågående planer och utvecklingsprojekt

Älvsbyns kommun har som mål att växa så att vi är 10 000 invånare år 2030. För att möta såväl dagens som morgondagens behov av bostäder krävs nybyggnation av ett stort antal bostäder med olika upplåtelseformer, modeller, storlekar och prisklasser. Dessutom behövs tomter och lokaler för utveckling av näringsliv, handel och service.

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och ska skapa förutsättningar för den utveckling som vi behöver. På samhällsbyggnadskontoret arbetar vi just nu med rad olika planer och projekt som syftar till att skapa möjligheter för tillväxt och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Vision, strategisk planering och översiktsplanering

Älvsbyns kommun har antagit en Vision för den långsiktiga utvecklingen av vår kommun med sikte på år 2030. Visionen är en målande beskrivning med ett betydande innehåll, den inledande texten avslutas med orden Tillsammans lever vi gott i det framtidsrika Älvsbyn.

För att nå den utveckling som beskrivs i Visionen sätts mål för respektive verksamhetsområde. Målen sammanställs i en strategisk plan för varje mandatperiod.

Den reviderade översiktsplanen för Älvsbyns kommun antogs 2019. Planen pekar ut kommunens utvecklingsområden och anger inriktningen för mark- och vattenanvändning.

Detaljplanering

En detaljplan reglerar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och innehåller exempelvis begränsningar för byggnaders höjd och storlek samt mark som ska lämnas obebyggd. 

Målsättningen med all planläggning är att nyttja den mark som finns i kommunen på bästa sätt så att Älvsbyns kommun kan fortsätta att utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

Planeringsarbetet styrs av Plan- och bygglagen som tillsammans med miljöbalken ska säkerställa att såväl nationella som lokala mål uppnås samtidigt som enskilda intressen beaktas. Processerna är många gånger långa då varje plan innehåller en mängd avväganden och beslut gällande exempelvis anslutning till kraftnät, hur trafiken ska anordnas, hur den kan påverka befintlig infrastruktur och hur nya områden ska anslutas till vatten- och avloppsnätet samt i förekommande fall även fjärrvärmenätet. Men vi är på väg och sakta men säkert kommer vi att kunna se hur Älvsbyn växer.

Just nu pågår detaljplanering för ett bostadsområde i centrala Älvsbyn som kallas Nybergshägnan och för ett bostadsområde i centrala Vistträsk.

Nybergshägnan 

En del av området Nybergshägnan i centrala Älvsbyn som idag utgör ett område för småskalig industri detaljplaneras för bostäder. I och med det kan fler bostäder byggas centralt med närhet till handel, arbetsplatser, skolor, idrottsaktiviteter och service.

Nybergshägnan

Nybergshägnan idag.

Området Nybergshägnan som idag består av småskalig industri detaljplaneras för bostäder.

Gestaltningsförslag Nybergshägnan till hemsidan

Gestaltningsförslag Nybergshägnan.

Förslaget visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas med bostäder som knyter ihop den befintliga bebyggelsen med flerbostadshus och villor samt skapar möjligheter för fler att bo centralt i Älvsbyn.

Vistträsk 

Vistträsk, foto Bergslagsbild

Vistträsk, foto Bergslagsbild

I Vistträsk planerar kommunen för ett område med bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse på södra sidan om Arvidsjaurvägen samt även ändra användningsbestämmelser inom det befintliga samhället. I anslutning till samhället planeras också ett område för industriverksamhet.

Vistträsk är ett attraktivt område för såväl permanent- som fritidshusbebyggelse. Här finns skola och livsmedelsbutik. Området omkring Vistträsk är ett av sju utpekade utvecklingsområden i kommunens översiktsplan.

Övriga projekt

En digital samhällsbyggnadsprocess

På Samhällsbyggnadskontoret arbetar vi ständigt för att förbättra vår service till dig som medborgare. Vår målsättning är att du ska få korrekt och snabb hjälp oavsett vad ärendet gäller.

Som ett led i detta arbetar vi allt mer med digitalisering av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen – från översiktlig planering till bygglov. På sikt införs e-tjänster för flertalet ärenden och ansökningar.

Mark och exploatering

Kommunen önskar köpa mark i områden som är strategiskt utpekade för framtida utveckling. Delar av den mark som kommunen har förvärvat detaljplaneras och säljs till förmån för bostadsbyggande och verksamhetsutveckling samt nya etableringar.

Hållbar tillväxt

Älvsbyns kommun genomförde under 2022-2023 ett kommunövergripande projekt med fokus på hållbar tillväxt. Resultatet av projektet har sammanställts i en slutrapport i form av en plan för hållbar tillväxt. Planen tar höjd för en befolkningstillväxt på 2000 invånare och tydliggör hur kommunen bör agera för att bli hållbar inom samtliga i projektet identifierade fokusområden. Klicka på länken nedan för att komma till planen.

Hållbar tillväxt_slutrapport