Pågående planer och utvecklingsprojekt

Älvsbyns kommun har som mål att växa så att vi är 10 000 invånare år 2030. För att möta såväl dagens som morgondagens behov av bostäder krävs nybyggnation av ett stort antal bostäder med olika upplåtelseformer, modeller, storlekar och prisklasser. Dessutom behövs tomter och lokaler för utveckling av näringsliv, handel och service.   

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och ska skapa förutsättningar för den utveckling som vi behöver. På miljö- och byggkontoret arbetar vi just nu med rad olika planer och projekt som syftar till att skapa möjligheter för tillväxt och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Vision, strategisk planering och översiktsplanering

Älvsbyns kommun har antagit en Vision för den långsiktiga utvecklingen av vår kommun med sikte på år 2030. Visionen är en målande beskrivning med ett betydande innehåll, den inledande texten avslutas med orden Tillsammans lever vi gott i det framtidsrika Älvsbyn.

För att nå den utveckling som beskrivs i Visionen sätter kommunen upp kortsiktiga konkreta mål för varje del av verksamheten. Målen som tillsammans med en beskrivning av nuläget och den förväntade utvecklingen i omvärlden och i kommunen sammanställs i en strategisk plan för den kommande mandatperioden.

Visionen och den strategiska planen lägger grunden i kommunens arbete med samhällsplanering. All övrig planering ska ske enligt de mål som satts upp i den strategiska planen och i syfte att nå visionen.  

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som beskriver kommunens målsättning för utveckling när det gäller fysisk planering – det vill säga hur vi har för avsikt att använda kommunens mark och vattenområden samt vilka områden som ska bevaras som de är idag. För Älvsbyns kommun har förslag till ny översiktsplan tagits fram under 2018 sedan den föregående, från 2011 delvis var inaktuell.  

Den nya översiktsplanen beskriver nuläget, vilka värdefulla områden och miljöer som vi strävar efter att bevara samt den generella utveckling av kommunen som vi är på väg emot. Sju geografiska utvecklingsområden har pekats ut, dessa är Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk, Korsträsk, Tväråsel, Tvärån och Pålsträsk. 

Översiktsplanen finns utställd för granskning fram till den 10 mars. Fram till dess har du som medborgare möjlighet att lämna dina synpunkter.

Översiktsplanen utgör tillsammans med visionen och den strategiska planen grunden för kommande planering. Följer vi planerna går vi i riktning mot den utveckling vi eftersträvar.  

Relaterade dokument

Vision 2030  

Strategisk plan 2019-2021  

Förslag till ny översiktsplan för Älvsbyns kommun (2018)

Detaljplanering

En detaljplan reglerar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och innehåller exempelvis begränsningar för byggnaders höjd och storlek samt mark som ska lämnas obebyggd. 

Målsättningen med all planläggning är att nyttja den mark som finns i kommunen på bästa sätt så att Älvsbyns kommun kan fortsätta att utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

Planeringsarbetet styrs av Plan- och bygglagen som tillsammans med miljöbalken ska säkerställa att såväl nationella som lokala mål uppnås samtidigt som enskilda intressen beaktas. Processerna är många gånger långa då varje plan innehåller en mängd avväganden och beslut gällande exempelvis anslutning till kraftnät, hur trafiken ska anordnas, hur den kan påverka befintlig infrastruktur och hur nya områden ska anslutas till vatten- och avloppsnätet samt i förekommande fall även fjärrvärmenätet. Men vi är på väg och sakta men säkert kommer vi att kunna se hur Älvsbyn växer.      

Just nu pågår detaljplanering för Nybergshägnan, del av Västermalmshöjden samt ett par områden i Vistträsk.  

Nybergshägnan 

En del av området Nybergshägnan i centrala Älvsbyn som idag utgör ett område för småskalig industri detaljplaneras för bostäder. I och med det kan fler bostäder byggas centralt med närhet till handel, arbetsplatser, skolor, idrottsaktiviteter och service.  

I området planeras anläggandet av en trottoar längs Björkgatan som kommer att knyta samman trottoaren från Konradsparken med gång- och cykelvägen vid Nyvägen. 

Västermalmshöjden 

Utvecklingen av Västermalmshöjden påbörjades under 2013 då detaljplan för del av Älvsbyn 22:1, m fl. Prästgärdan antogs. Planen medger utbyggnad längs Nygrensvägen med 13 bostäder och är i dag nästintill fullt utbyggt.  

För området planeras nu ytterligare utveckling. Arbetet med detaljplaneläggning av ett område väster om ovan nämnda villaområde pågår. Detaljplanen kommer att tillåta bebyggelse för vård. Här ska Älvsbyns nya vård- och omsorgsboende samt vårdcentral och folktandvård ligga.    

Detaljplanen för del av Västermalmshöjden avses ställas ut för samråd under våren 2019. Då har du som medborgare möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.  

Vistträsk 

I Vistträsk planerar kommunen för ett område med bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse på södra sidan om Arvidsjaurvägen samt även ändra användingsbestämmelser inom det befintliga samhället. På norra sidan, vid infarten mot Vidsel planeras ett område för industriverksamhet.   

Vistträsk är ett attraktivt område för såväl permanent- som fritidshusbebyggelse. Här finns skola och livsmedelsbutik. Området omkring Vistträsk är ett av sju utpekade utvecklingsområden i kommunens översiktsplan.  

Övriga projekt

Laddinfrastruktur 

Kommunen har som mål att under 2019 anlägga och installera laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Målsättningen är att skapa tre laddplatser med sammanlagd kapacitet för laddning av 7 fordon. Laddplatserna kommer att finnas i centrala Älvsbyn, utredning får visa var exakt placering blir. Laddinfrastrukturen tillåter normal respektive semi-snabb laddning.  

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom bidrag från Klimatklivet.  

En effektiv samhällsbyggnadsprocess 

På miljö- och byggkontoret arbetar vi ständigt för att förbättra vår service till dig som medborgare. Vår målsättning är att du ska få korrekt och snabb hjälp oavsett vad ärendet gäller.  

Som ett led i detta arbetar vi allt mer med digitalisering av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen – från översiktlig planering till bygglov. På sikt införs e-tjänster för flertalet ärenden och ansökningar.   

Resecentrum och del av Storgatan 

För Älvsbyns resecentrum som återinvigdes under våren 2018, efter renovering och tillbyggnad, återstår färdigställande av parkering och infart från Stationsgatan. Åtgärderna planeras genomföras sommaren 2019.  

För Storgatan från resecentrum fram till rondellen vid kommunhuset och Nyvägen mellan kommunhuset och Fluxen planeras åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik. Trafikverket ansvarar för projektet där miljö- och byggkontoret är med och bevakar kommunens intressen.     

Riksväg 94 

Miljö- och byggkontoret arbetar tillsammans med Trafikverket för att säkerheten längs väg 94 ska öka. Vägen som är en riksväg med tunga transporter och farligt gods är delvis olyckdrabbad.    

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.