Pågående planer och utvecklingsprojekt

Älvsbyns kommun har som mål att växa så att vi är 10 000 invånare år 2030. För att möta såväl dagens som morgondagens behov av bostäder krävs nybyggnation av ett stort antal bostäder med olika upplåtelseformer, modeller, storlekar och prisklasser. Dessutom behövs tomter och lokaler för utveckling av näringsliv, handel och service.   

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och ska skapa förutsättningar för den utveckling som vi behöver. På miljö- och byggkontoret arbetar vi just nu med rad olika planer och projekt som syftar till att skapa möjligheter för tillväxt och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Vision, strategisk planering och översiktsplanering

Älvsbyns kommun har antagit en Vision för den långsiktiga utvecklingen av vår kommun med sikte på år 2030. Visionen är en målande beskrivning med ett betydande innehåll, den inledande texten avslutas med orden Tillsammans lever vi gott i det framtidsrika Älvsbyn.

För att nå den utveckling som beskrivs i Visionen sätter kommunen upp kortsiktiga konkreta mål för varje del av verksamheten. Målen som tillsammans med en beskrivning av nuläget och den förväntade utvecklingen i omvärlden och i kommunen sammanställs i en strategisk plan för den kommande mandatperioden.

Visionen och den strategiska planen lägger grunden i kommunens arbete med samhällsplanering. All övrig planering ska ske enligt de mål som satts upp i den strategiska planen och i syfte att nå visionen.  

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som beskriver kommunens målsättning för utveckling när det gäller fysisk planering – det vill säga hur vi har för avsikt att använda kommunens mark och vattenområden samt vilka områden som ska bevaras som de är idag. För Älvsbyns kommun har en ny översiktsplan antagits i maj 2019.  

Översiktsplanen beskriver nuläget, vilka värdefulla områden och miljöer som vi strävar efter att bevara samt den generella utveckling av kommunen som vi är på väg emot. Sju geografiska utvecklingsområden har pekats ut, dessa är Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk, Korsträsk, Tväråsel, Tvärån och Pålsträsk. 

Översiktsplanen utgör tillsammans med visionen och den strategiska planen grunden för kommande planering. Följer vi planerna går vi i riktning mot den utveckling vi eftersträvar.  

Detaljplanering

En detaljplan reglerar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och innehåller exempelvis begränsningar för byggnaders höjd och storlek samt mark som ska lämnas obebyggd. 

Målsättningen med all planläggning är att nyttja den mark som finns i kommunen på bästa sätt så att Älvsbyns kommun kan fortsätta att utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

Planeringsarbetet styrs av Plan- och bygglagen som tillsammans med miljöbalken ska säkerställa att såväl nationella som lokala mål uppnås samtidigt som enskilda intressen beaktas. Processerna är många gånger långa då varje plan innehåller en mängd avväganden och beslut gällande exempelvis anslutning till kraftnät, hur trafiken ska anordnas, hur den kan påverka befintlig infrastruktur och hur nya områden ska anslutas till vatten- och avloppsnätet samt i förekommande fall även fjärrvärmenätet. Men vi är på väg och sakta men säkert kommer vi att kunna se hur Älvsbyn växer.      

Just nu pågår detaljplanering för Nybergshägnan och Vistträsk.  

Nybergshägnan 

En del av området Nybergshägnan i centrala Älvsbyn som idag utgör ett område för småskalig industri detaljplaneras för bostäder. I och med det kan fler bostäder byggas centralt med närhet till handel, arbetsplatser, skolor, idrottsaktiviteter och service.  

Nybergshägnan

Nybergshägnan idag.

Området Nybergshägnan som idag består av småskalig industri detaljplaneras för bostäder.

Gestaltningsförslag Nybergshägnan till hemsidan

Gestaltningsförslag Nybergshägnan.

Förslaget visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas med bostäder som knyter ihop den befintliga bebyggelsen med flerbostadshus och villor samt skapar möjligheter för fler att bo centralt i Älvsbyn.

I området planeras anläggandet av en trottoar längs Björkgatan som kommer att knyta samman trottoaren från Konradsparken med gång- och cykelvägen vid Nyvägen. 

Vistträsk 

Vistträsk, foto Bergslagsbild

Vistträsk, foto Bergslagsbild

I Vistträsk planerar kommunen för ett område med bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse på södra sidan om Arvidsjaurvägen samt även ändra användingsbestämmelser inom det befintliga samhället. På norra sidan, vid infarten mot Vidsel planeras ett område för industriverksamhet.   

Vistträsk är ett attraktivt område för såväl permanent- som fritidshusbebyggelse. Här finns skola och livsmedelsbutik. Området omkring Vistträsk är ett av sju utpekade utvecklingsområden i kommunens översiktsplan.  

Övriga projekt

Laddinfrastruktur 

Kommunen har som mål att under 2019 anlägga och installera laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Laddinfrastrukturen tillåter normal respektive semi-snabb laddning.  

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom bidrag från Klimatklivet.  

En effektiv samhällsbyggnadsprocess 

På miljö- och byggkontoret arbetar vi ständigt för att förbättra vår service till dig som medborgare. Vår målsättning är att du ska få korrekt och snabb hjälp oavsett vad ärendet gäller.  

Som ett led i detta arbetar vi allt mer med digitalisering av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen – från översiktlig planering till bygglov. På sikt införs e-tjänster för flertalet ärenden och ansökningar.   

Resecentrum och del av Storgatan 

För Älvsbyns resecentrum som återinvigdes under våren 2018, efter renovering och tillbyggnad, återstår färdigställande av parkering och infart från Stationsgatan. Åtgärderna planeras genomföras i samband med att Storgatan byggs om, se nedan.  

För Storgatan från resecentrum fram till rondellen vid kommunhuset och Nyvägen mellan kommunhuset och Fluxen planeras åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik. Trafikverket ansvarar för projektet där miljö- och byggkontoret är med och bevakar kommunens intressen.     

Riksväg 94 

Miljö- och byggkontoret arbetar tillsammans med Trafikverket för att säkerheten längs väg 94 ska öka. Vägen som är en riksväg med tunga transporter och farligt gods är delvis olyckdrabbad.    

Kommunkarta på webben

Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en karta där uppgifter om exempelvis lediga tomter, gång- och cykelvägar, skolor och förskolor m.m. ska synliggöras. Den information som visas på kartan baseras på geografisk information som finns tillgänglig internt.

Mark och exploatering

Kommunen har under sommaren 2019 gått ut med ett brev till berörda markägare samt i ett pressmeddelande informerat om att kommunen önskar köpa mark i områden som är strategiskt utpekade för framtida utveckling. Utvecklingen handlar såväl om områden för bostäder, samhällsservice och friluftsliv som för industri. Ett tiotal markägare har anmält intresse att sälja mark till kommunen och parterna för nu dialog i respektive ärende.

Senast uppdaterad 2019-10-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.