Läkemedelsförråd

Läkemedel skall förvaras i ett särskilt förråd. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga.

Grupplacering

Läkemedel placeras lämpligast i tre från varandra skilda grupper.
a) Läkemedel för injektion
b) Övriga läkemedel för invärtes bruk
c) Läkemedel för utvärtes bruk

Sorteringsordning

Läkemedel förvaras i bokstavsordning inom respektive grupp.

Förvaring

 • Ansvarig sjuksköterska – namn
 • Rekvisition av läkemedel
 • Ordningen i läkemedelsförrådet
 • Kontroll av narkotika
 • Att indragningsskrivelser och meddelande från apoteket åtgärdas
 • Kontrollen av leveransen från apoteket
 • Att listan över bassortimentet hålls aktuell

Förvaring nycklar

Läkemedel, rekvisitionsblock och eventuellt receptblock ska förvaras inlåsta. Behörig personal som dagligen iordningställer och administrerar läkemedelsdoser innehar nycklar till läkemedelsförrådet.

Kontrollen av antalet nycklar till läkemedelsförrådet, liksom förvaringen av dessa måste ske på ett tillfredsställande sätt. Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att nycklarna inventeras med jämna mellanrum. Utförd kontroll av antecknas lämpligen i en nyckellista och förvaras i medicinskåpet om nyckel kommer bort ska låset bytas omedelbart. Koden till safetyboxen bytes regelbundet

Kassation

Översyn – Retur

Ansvarig för läkemedelsförrådet ser till att läkemedel som inte längre finns på förteckningen innehåll läkemedelsförrådet avlägsnas. Läkemedelskåpen städas 1 gång /månad, kassera brutna förpackningar som blivit överflödiga eller gamla. Returnera obrutna förpackningar av läkemedel som satts ut eller finns i för stora lager. Signera på särskild lista när städning är utförd. Detta ansvarar nattsjuksköterskan för.

Skötsel anvisning för läkemedelsförråd (anslås i läkemedelsförrådet):

 1. Läkemedlet skall vara i fullgott skick
 2. Läkemedel ska vara överskådligt ordnade
 3. Läkemedel ska vara avsedda att användas inom rimlig tid

Rutin vid städning

 1. Kylskåp: avfrostat, rätt temperatur (2-8 grader C). Kontrolleras varje dag och dokumenteras.
  Dokumentationen arkiveras i 3 månader
 2. Brutna förpackningar: Kassera förpackningar enligt utgångsdatum
 3. Obrutna förpackningar: Kassera förpackningar med ett passerat utgångsdatum
 4. Fel på läkemedel: Om man hittar t.ex. fällning, missfärgning eller dylikt kontakta apoteket
 5. Returnerade läkemedel: skickas till dos i Norr i plomberad låda med plastband. Överlämnas till Poståkeriet som kvitterar

Genomgång av förråd ska ske en gång i månaden. Anteckna på lista datum för översynen samt vem som genomfört den.

Narkotika

Tillförsel av narkotiska läkemedel till läkemedelsförrådet och förbrukningen av dessa läkemedel skall dokumenteras i särskild förbruknings journal. Inventering och kontroll skall utföras av annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har ansvaret för rekvisition och förvaring (SOSFS 2001:1). När brist upptäcks skall avvikelserapport skrivas.

Inventering och kontroll görs av nattsjuksköterskan i det boende där hon ej har ansvaret för beställning av läkemedel.

Kassation av narkotiska preparat skall signeras i narkotika-
journalhäftet av två sjuksköterskor. Nattsjuksköterskorna lämnar förpackningen i läkemedelsskåpet och meddelar sjuksköterskorna som arbetar dagtid så att de kan kontrollera och dubbelsignera.

Narkotika förteckning II

Narkotikaförbrukningen ska föras in i särskild journal för varje preparat. Om endast en del av ampullen ges, förs kasserad mängd in i anmärkningskolumnen. Även kross förs in om-
gående. När större mängd kasseras krävs kontrasignering. Fulltecknat häfte sparas minst ett år.

Förteckning IV-V

När det gäller förbrukningen av typ narkotiska typ IV-V ex bensodiazepiner, räcker det med att föra in den mängd som tillförts förrådet och att göra regelbundna kontroller av behållningen.

Kontrolläkemedel

Kontrolläkemedel bör förvaras i mycket begränsad omfattning i den boendes läkemedelsskåp. Behovet av kontrolläkemedel för längre tid än sju dagar bör ej förvaras i skåpet.

Dokumentation

Sjuksköterskan är skyldig att föra omvårdnadsjournal. Två separata patientjournaler kommer alltså att föras. En komplett bild av den enskildes läkemedelsbehandling erhålls via följande journalhandlingar:

 • Läkarjournal/omvårdnadsjournal
 • Dosrecept/medicinlista
 • Signeringslista

När en patient får en tillfällig ordination , exempelvis antibiotika eller läkemedel som den boende skall prova under en viss tid, förs detta på följande sätt:

 • Där e-dos används skrivs den tillfälliga ordinationen på utskrift via dator

Akutväska

Akutväskan förvaras i låst läkemedelsskåp. I väskan finns en förteckning över vilka läkemedel som ska ingå. Nattsjuksköterskorna går igenom väskan en gång per månad, daterar samt signerar. Om något läkemedel behöver fyllas på i väskan meddelar nattsjuksköterskan till sjuksköterskorna som arbetar dagtid.

Ansvariga sjuksköterskor för läkemedelsförrådet

Ansvariga sjuksköterskor för läkemedelsförrådet Nybergas och Ugglans särskilda boende är:

Margareta Grönlund
Lisbet Sandblad
Anne-Lena Eriksson
Ingrid Olsson
Astrid Engman
Kristina Östman
Birgitta Nyström
Maud Nilsson

Uppdraget förnyas årligen.

Ansvaret av läkemedelsförrådet omfattar följande

 • Rekvisition av läkemedel
 • Ordning i läkemedelsförrådet
 • Att indragningsskrivelser och meddelande från apoteket åtgärdas
 • Kontroll av leverans från apotek/dos i norr
 • Att lista över bassortimentet hålls aktuell
 • Förteckning av läkemedel i akutväskan ska finnas i väskan och vara aktuell

För kontroll av narkotiska preparat ansvarar nattsjuksköterskor

Kristina Lundberg
Marianne Lindkvist
Anna Boström

Nattsjuksköterskorna ansvarar även för kontroll av läkemedel i akutväska.

Kontrollen av narkotiska preparat sker var tredje månad.
Uppdraget förnyas årligen

Lagstöd

Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Länk

Delegering av akutläkemedel
Innehåll i akutväska
Läkemedelsförråd särskilda boenden

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.