Tillsyn

Hälsoskyddstillsyn

Miljö- och byggnämnden är ansvarig för att utöva tillsyn över miljö- och hälsoskydd inom Älvsbyns kommun. Hälsoskyddstillsyn inkluderar tillsyn över inomhusmiljö, buller, hygien, smittskydd, kemikalieanvändning, kemikalieförsäljning, strålskydd och avfallshantering. Vid hälsoskyddstillsyn ska miljöinspektörerna kontrollera att din verksamhet inte riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa.

Vid hälsoskyddstillsynen ska Miljö- och byggnämnden enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) ägna särskild uppmärksamhet åt:

  1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
  2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
  3. samlingslokaler där många människor brukar samlas
  4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad
  5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
  6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
  7. lokaler där djur förvaras
  8. solarieverksamheter

De flesta verksamheter som är aktiva inom något av de ovanstående, prioriterade områdena besöks regelbundet av kommunens miljöinspektörer. De regelbundna besöken utförs med 1-3 års mellanrum. Hur ofta miljöinspektörerna besöker din verksamhet beror på hur stor risken är att verksamheten orsakar olägenhet för människors hälsa. Ju högre risk desto tätare mellan tillsynsbesöken. Vid riskklassificeringen av din verksamhet tar Miljö- och byggnämnden hänsyn till både de typiska riskerna i din bransch som helhet och förhållandena i just din verksamhet. Ibland utför miljöinspektörerna även projektbaserad hälsoskyddstillsyn av övriga verksamheter i kommunen.

Egenkontroll

Alla som driver en verksamhet, vare sig det sker yrkesmässigt eller ideellt, ska ha kunskap om vad som gäller ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv för den egna verksamheten och är skyldiga att göra vad de kan för att förhindra att deras verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta kallas att utöva egenkontroll över sin egen verksamhet. Vid tillsyn ska miljöinspektörerna kontrollera att du/ni tillämpar egenkontroll och att din/er egenkontroll är tillräckligt bra för att effektivt kunna förhindra att verksamheten orsakar olägenhet för människors hälsa. Den som driver en anmälningspliktig verksamhet måste dessutom ha ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska på begäran kunna visas upp för miljöinspektörerna.

Tillsynsavgifter

Tillsynen finansieras med tillsynsavgifter. De verksamheter som miljöinspektörerna besöker regelbundet betalar normalt en fast årlig tillsynsavgift. I övriga fall debiteras den som utövar verksamheten en timavgift för den totala handläggningstiden. Handläggningstiden inkluderar både tiden för själva besöket och den tid som miljöinspektörerna lägger ner på förberedelser inför besöket och efterarbete efter besöket. Själva platsbesöket brukar i genomsnitt utgöra ungefär 5-15 procent av den totala handläggningstiden. Information om riskklassificering av verksamheter, tillsynsavgifter och storleken på timtaxan hittar du i “Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” som är ett styrdokument beslutat av kommunfullmäktige.