Sjuksköterska

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och tillgodose vårdtagarnas behov av trygghet i vård och behandling. Vården ska främja goda kontakter mellan vårdtagare och personal och utformas i samråd med vårdtagaren. Vården i Älvsbyns kommun är organiserad så att alla personer som bor på kommunens särskilda boenden och är i behov av hälso- och sjukvård har en ”egen sjuksköterska” omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS).

De grundläggande arbetsuppgifterna för sjuksköterskan är att bedöma, besluta, sätta mål för omvårdnaden, dokumentera, planera, delegera och att leda insatser upp till sin kompetens. Dessutom ska sjuksköterskan handleda, informera, utbilda annan personal och elever. Sjuksköterskan ska även vara delaktig i arbetet med att effektivisera och kvalitetsutveckla verksamheten. Samarbetet med områdescheferna i socialtjänsten är ett viktigt inslag i arbetet. Sammanfattningsvis har sjuksköterskan ett övergripande ansvar för att samordna vårdtagarens vårdbehov av hälso- och sjukvård och se till att vårdkedjan fungerar för den enskilde. Sjuksköterskan fungerar som konsult i medicinska frågor på sina enheter och är den som bedömer om läkare ska kontaktas.

Sjuksköterskor har under helgfria vardagar telefontid mellan klockan 08.00 – 09.00 på telefonnummer 0929-170 80.

I ansvarsområdet ingår att

 • Ha ett primärt ansvar för omvårdnad
 • Ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras genomförs och utvärderas
 • Se till att omvårdnadsåtgärder genomförs i samverkan med andra personal grupper
 • Ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för omvårdnadsåtgärder tydliggörs och kan ligga till grund för det dagliga arbetet
 • Utvärdera den egna verksamheten samt följa utvecklingen och forskningen inom verksamhetsområdet

Bedöma, besluta, sätta mål

Den samlade informationen från vårdtagare, närstående, kontaktperson, övrig omsorgspersonal, epikriser samt egna iakttagelser utgör faktorer för analys och bedömning. Sjuksköterskan upprättar tillsammans med vårdtagare och närstående, men fokus på deras önskemål och förväntningar, mål för omvårdnaden. Grunden för den individuella omvårdnadsplanen utgör ankomstsamtal och omvårdnadsanamnes.
Se Vårdplanering inflyttningsrutiner.

Omvårdnads Ansvarig Sjuksköterska ska lägga tyngdpunkten på att

 • Identifiera riskpersoner och vidtaga förebyggande åtgärder. Omvårdnadsarbetet ska befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Detta förutsätter att riskfaktorer identifieras och att åtgärder vidtas för att förhindra fallskador, matnutrition, sår och eliminationsproblem
 • Upprätta omvårdnadsplaner för vårdtagare med identifierade risker och särskilda behov. Vårdtagarens tillstånd, resurser och förmåga att samverka mot uppställda omvårdnadsmål beskrivs. Åtgärdernas resultat och måluppfyllelse ska utvärderas och eventuellt revideras
 • Vårdtagare med smärta och oro
 • Vårdtagare som befinner sig i livets slutskede
 • Akuta sjukdomstillstånd, skada och fall prioriteras

Dokumentera

 • Upprätta omvårdnadsjournal för alla vårdtagare i särskilt boende, med anamnes och status
 • För alla riskvårdtagare och vårdtagare med särskilda behov ska upprättas omvårdnadsplaner
 • Informera och handleda omvårdnadspersonalen, främst kontaktpersonen vad gäller innehållet /utförandet i omvårdnadsplanen
 • Utvärdering och en sammanfattning av vårdtiden dokumenteras i omvårdnadsepikris

Utföra/delegera insatser

 • Utföra och delegera i omvårdnaden runt vårdtagare där sjuksköterskans kompetens behövs
 • Handleda personal i olika omvårdnadssituationer
 • Delegera vårdinsatser enl. Socialstyrelsens författning och utifrån vårdtagarens bästa
 • Vid behov förmedla kontakt mellan vårdtagare och ansvarig läkare
 • Genomföra av läkare givna ordinationer

Följa upp och utvärdera omvårdnadsinsatser

OAS:en ska tillsammans med kontaktperson kontinuerligt följa upp och utvärdera omvårdnadsinsatser.

Handleda, utbilda, informera och samarbeta

 • Vårdtagare ges information och stöd för så stor självständighet och självbestämmande som möjligt
 • Närstående ska få möjlighet att vara delaktiga genom information och stöd
 • Omvårdnadspersonal ska ges den handledning och kunskap som krävs för att varje vårdtagare ska få god och säker omvårdnad
 • Verksamhetsansvarig sjuksköterskan ska samarbeta genom kontinuerliga schemalagda träffar, delta på arbetsplatsträffar och diskutera verksamhetens mål, etiska frågor, utbildningsbehov och kvalitetssäkring/utveckling. Alla tillsammans har ett gemensamt ansvar för verksamheten
 • Samarbeta med vårdtagare, handläggare, rehabiliterings personal samt övriga interna yrkesföreträdare samt externa vårdgivare
 • Handleda studerande

Arbetsuppgifter för tjänstgörande sjuksköterska under kvällar, helger och nätter

Den sjuksköterska som arbetar vardagar efter klockan 15.00, samt helger och nätter tjänstgör i samtliga särskilda boenden och omsorgens gruppbostäder.

 • Utföra planerade och/eller akuta bedömningar och insatser
 • Ge råd till omsorgspersonal samt handleda och undervisa
 • Dokumentera i HSL omvårdnadsjournal all telefonrådgivning och/eller hembesök som resulterat i omvårdnadsinsatser
 • Informera vårdtagare och närstående om medicinska akuta händelser
 • Utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med under dagtid och som kan utföras under helg, kväll eller natt om möjlighet finns
 • Vid arbete dagtid läses journalanteckningar som tillkommit sedan förra arbetspasset och är aktuellt för de distrikt som man ansvarar för
 • Muntlig rapport mellan kvälls- och nattsjuksköterska samt mellan sjuksköterskor ska ske på helgerna. Även på övrig tid om det finns behov
 • Vid behov av läkare kontaktas vårdcentralens läkare dagtid. När läkarmottagningen är stängd kontaktas jourhavande läkare på jourcentralen i Piteå. Den boende skickas till sjukhus när behov av sjukhusvård föreligger och vårdcentralens läkare ej är tillgänglig och tillståndet kräver läkarkontakt

Vid tillstånd som ej kräver omedelbar läkarkontakt beställs tid hos patientansvarig läkare.

Nattsköterskans arbetsuppgifter

Nattsjuksköterskan har en konsulterande funktion inom samtliga boenden inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Arbetsuppgifterna består till av:

 • akuta medicinska bedömningar
 • läkarkontakter när sådant behov föreligger
 • läkemedelshantering
 • dokumentation
 • instruktion, handledning, undervisning av nattpersonal i omvårdnadsfrågor

Övriga uppgifter för nattsjuksköterskan

 • Kontroll av narkotika och läkemedel. Beställa hem läkemedel som saknas eller där datum gått ut
 • Kontroll av akutväska och sug sker 1:a måndag-onsdag natt varje månad
 • Medicindelning och kontroll av medicindelning vid behov
 • Packa upp och kontrollera APO-dosleveranser natt torsdag – söndag
 • Rapportering på morgonen sker på Ugglan
 • Läsa sin Lotus E-mail i början av arbetspasset

Nattsjuksköterskan deltar i träffar med föreståndare och nattpersonal.

Länk till

Checklista för introduktion av nyanställda sjuksköterskor
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Lagstöd

Hälso- och sjukvårdslagen
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980532.htm
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40

Senast uppdaterad 2022-08-31

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.