Sekretess

Om sekretess i ord och handling

Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt

Sekretess inom hälso- och sjukvård

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Huvudregel

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men. Sekretess gäller också för uppgifter om närstående som du i din kontakt med vårdtagaren får kännedom om.

”Närstående”, vem?

Det behöver inte finnas släktskap för att räknas som närstående. Någon definition finns inte i lagen utan tolkning får ske från fall till fall. Vanligen räknas först och främst nära anhöriga som make, maka, sammanboende, far, mor och syskon.

Uppgifter som medför ”men”

Ordet ”men” har en mycket vid innebörd och omfattar främst allt som kan kränka den enskildes integritet. ”Men” kan till exempel uppstå om en enskild utsätts för andras ringaktning på grund av att hans personliga förhållanden blivit kända. Redan den omständigheten att vissa personer känner till en ömtålig uppgift kan vara tillräcklig för att medföra ”men”. Bedömningen är svår, eftersom utgångspunkten är vårdtagarens eller dennes närståendes upplevelser. Sekretess gäller också ifråga om uppgifter som avser en avlidens personliga förhållanden.

Det finns ett viktigt samband i de lagar som styr vårt arbete vilket gör att vi skall handla med omdöme och respekt för vårdtagarens personliga integritet. Denna respekt skall också omfatta vårdtagarens närstående personer.

Tänk dig för vid

  • Samtal med vårdtagaren i allmänna lokaler där andra personer finns närvarande
  • Information och rapport inom arbetslaget lämna ut det som har betydelse för omvårdnaden. Information som getts i förtroende ska inte lämnas ut
  • Datorarbete i Sofia HSL. Lämna aldrig ut ditt lösenord. Förvara genomförandeplaner inlåsta i vårdtagarens lägenhet

Kommunikation i ett arbetslag för vårdtagarens bästa får däremot inte begränsas av sekretessen. Dock har alla anställda inte rätt att ta del av handlingar och uppgifter, endast när uppgifterna behövs i rent omvårdnadssyfte. Den som inte deltar i omvårdnaden har däremot inte den rätten, även om denne arbetar på samma enhet.

Det kan aldrig vara fel att prata med arbetskamrater om omvårdnadssituationer som kan ge erfarenhet och ny kunskap. I de flesta fall kan vårdtagaren avidentifieras. Syftet är att få råd eller dela erfarenhet angående vårdtagarens hälsotillstånd.

Som vårdpersonal har du också ett mycket ansvarsfullt arbete som kan innebära tunga känslomässiga upplevelser. Du bär på funderingar och frågor. Du måste tala med någon. Det är viktigt att du känner att den möjligheten finns, att någon inom arbetslaget kan möta dina frågor.

Disciplinpåföljd i form av erinran eller varning kan bli följden om anmälan görs till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Om felet är grovt kan ärendet överlämnas till polis – åklagare. Brott inom hälso- och sjukvård med rubriken ”Brott mot tystnadsplikten” kan då avgöras i domstol i enlighet med brottsbalken.

Lagstöd

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)

Blankett

Tystnadsplikt

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.