Läkar-/Sjuksköterskekontakt

Rutiner för läkar-/sjuksköterskekontakt vid särskilda boenden.

Sjuksköterskekontakt

Personal vid de särskilda boendeformerna och omsorgen om funktionshindrade vänder sig vid behov av läkar-/sjuksköterskekontakt till tjänstgörande sjuksköterska. Aktuella telefonnummer ska framgå av lokalt upprättad telefonlista som ska finnas tillgänglig och väl synlig på alla enheter.

Det är omöjligt att lista alla tillfällen då sjuksköterska skall kontaktas.

Omvårdnadspersonal skall alltid ta sjuksköterskekontakt då man är osäker eller om vårdtagare/närstående så önskar. För övrigt gäller nedanstående riktlinje.

Kontakt med sjuksköterska skall tas omgående då vårdtagaren har:

 • Fallit eller hittats på golvet
 • Hjärtbesvär
 • Andningssvårigheter
 • Kraftig blödning
 • Svimmat/blivit medvetslös
 • Tecken på lågt/högt blodsocker
 • Felaktig läkemedelshantering
 • Svår eller nytillkommen smärta
 • Svår oro/ångest
 • Nytillkommen yrsel
 • Nytillkommen svaghet/känselförändring
 • Avlidit

Kontakt skall även tas med sjuksköterska då vårdtagaren har:

 • Problem med mat/vätskeintag
 • Problem med urin/avföring (inkontinens eller andra besvär)
 • Tecken på begynnande trycksår (rodnad, blåsa m.m.)
 • Tecken på infektion (förhöjd temperatur)
 • Smärta
 • Problem med sömnen
 • Försämrat allmäntillstånd

Akut tillstånd

Om tillståndet är akut vid t.ex. medvetslöshet och/eller andningsstillestånd eller svåra hjärtbesvär och om sjuksköterska ej kan nås omedelbart RING AMBULANS telefon 112.
Försök skriva ned aktuella uppgifter på informationsöverföringsblanketten. ID-märk vårdtagaren.
Personal eller anhörig bör följa med.
Då du ringer ambulans uppge: vem du är, telefonnummer där du är, adress, vårdtagarens namn och symtom.
Meddela anhörig och kommunsjuksköterska snarast.

Sjuksköterskans ansvar

Sjuksköterskan skall vid konsultationen ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas:

 • Om ett hembesök är motiverat för att bedöma tillståndet
 • Om kontakt skall tas med läkare
 • Om anhörig skall kontaktas och av vem
 • Om ambulans skall larmas

LÄKARKONTAKT ÄLVSBYNS VÅRDCENTRAL 165 00
AMBULANS 112 AKUT

Senast uppdaterad 2021-12-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.