Överklaga beslut

Om du vill få kommunens beslut kontrollerat och överprövat av högre förvaltningsinstans är det viktigt att veta att det förekommer två huvudtyper av besvärsinstitut – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Utgångspunkten är att beslut av fullmäktige och nämnder överklagas genom anförande av laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725) under förutsättning att det i lag eller annan författning inte finns särskilda föreskrifter om att förvaltningsbesvär ska tillämpas som besvärsordning.

Laglighetsprövning

Vid laglighetsprövning prövar besvärsmyndigheten det kommunala beslutets laglighet, det vill säga om det kommit till på rätt sätt, inte strider mot lag eller annan författning och rör något som är en angelägenhet för kommunen. Besvärsmyndigheten kan antingen godkänna eller upphäva det överklagade beslutet, dock inte ändra eller ersätta det med nytt beslut. Laglighetsprövning får bara anföras av en kommunmedlem*. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det färdiga protokollet, där beslut finns, anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Klicka här för att komma till Älvsbyns kommuns officiella anslagstavla.

* Kommunmedlem är enligt 1 kap 5§ KL den som antingen
1. Är folkbokförd i kommunen
2. Ska betala kommunskatt i kommunen
3. Äger fast egendom i kommunen

Förvaltningsbesvär

Kan anföras av den som berörs av beslutet, om det går hen emot. Besvärs-
myndigheten, allmän förvaltningsdomstol eller överordnad förvaltnings- myndighet, gör en fullständig prövning av beslutets laglighet och lämplighet. Om överklagandet bifalles, kan beslutet antingen upphävas, ändras eller ersättas med ett nytt beslut.

Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltnings-
besvär kan nämnas beslut om bygglov, socialt bistånd och skolskjuts.

Ett överklagande av kommunens beslut ska överlämnas till kommunen
inom tre veckor från den dag då klagande tagit del av beslutet. Efter att kommunen konstaterat att överklagandet kommit in i rätt tid och det fast- slagits att det saknas skäl att ompröva saken, skickas besvärsskrivelsen
till den överprövande myndigheten.

Om kommunen bedömer att överklagandet kommit in för sent, avvisas det.
Ett beslut om avvisning kan överklagas som själva grundbeslutet.

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.