Energi och klimat

Klimatet i Älvsbyns kommun nu

Atmosfären blir allt varmare över tid. Det gäller både globalt och här i Älvsbyns kommun. Vid SMHI:s mätstation ”Älvsbyn A” mäts successivt allt högre lufttemperaturer upp. Skillnaden märks tydligt om man räknar ut medelvärdet på alla de temperaturer som mätts upp på platsen under flera på varandra följande 30-årsperioder. Under 30-årsperioden 1961-1990 var den normala årsmedeltemperaturen i Älvsbyn 0,5 °C. Under 30-årsperioden 1991-2020 var den normala årsmedeltemperaturen här 1,6 °C enligt senaste data från SMHI. Det är 1,1 graders ökning. En grads skillnad i årsmedeltemperatur motsvarar skillnaden i klimat mellan Älvsbyn och Arjeplog.

Årsmedeltemperaturen för hela kommunen är en aning lägre än vad som angivits ovan: 0,3 °C för 30-årsperioden 1961-1990. Det beror på att den östra delen av kommunen där Älvsbyns tätort ligger är lite varmare än den västra delen av kommunen.

Normal årsmedeltemperatur i Älvsbyn för 4 successiva 30-årsperioder ökar över tid

 

Klimatet i Älvsbyns kommun i framtiden

SMHI använder klimatmodeller för att beräkna hur klimatet kan komma att förändras under resten av seklet. Hur stor förändringen faktiskt blir i verkligheten beror främst på om och hur mycket växthusgasutsläppen fortsätter att öka under kommande decennier. I en ny rapport, Framtidsklimat i Älvsbyns kommun – SMHI Rapport nr 2020/71, har SMHI räknat på två olika framtidsscenarier som kallas RCP4.5 och RCP8.5. I scenario RCP4.5 bedriver både Sverige och andra länder en kraftfull klimatpolitik med effektiva åtgärder som gör att de globala koldioxidutsläppen bara ökar något jämfört med dagens nivå och kulminerar omkring år 2040. I scenario RCP8.5 fortsätter både Sverige och andra länder att ligga på samma nivå av klimatpolitik som i nuläget, koldioxidutsläppen ökar kraftigt till tre gånger större utsläpp än dagens vid år 2100 och dessutom ökar metanutsläppen kraftigt.

Generellt blir klimatet i Älvsbyn varmare, särskilt vintrarna. Längre värmeböljor sommartid förväntas bli ett ökande hälsoproblem. Vegetationsperioden blir längre. Antalet dagar med snötäcke minskar kraftigt. Temperaturen växlar oftare mellan minusgrader och plusgrader på vintern. Nederbörden ökar när luften blir varmare, men det gör även avdunstningen. Både skyfall och torka förväntas därför bli allt större problem i framtiden. Skillnaderna i klimat mellan de två scenarierna är inte så stor under de närmaste decennierna men blir allt mer drastisk mot slutet av seklet.

Några exempel på hur klimatet i Älvsbyns kommun kan komma att förändras under resten av detta sekel. Slutet av seklet avser 30-årsperioden 2069-2098.

Årsmedeltemperatur

Uppmätt 1961-1990: +0,3 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: +4,0 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: +6,2 °C

 

Medeltemperatur under vintern (december-februari):

Uppmätt 1961-1990: -12,4 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: +5,2 °C

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: +8,1 °C

 

Vegetationsperiodens längd:

Uppmätt 1961-1990: 144 dagar i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca 172 dagar i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca 191 dagar i genomsnitt

 

Årsmedelnederbörd:

Uppmätt 1961-1990: 582 mm i genomsnitt

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca 21 procent ökning

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca 35 procent ökning

 

Antal dagar per år med snö som innebär goda förhållanden för skid- och skoteråkning (minst 20 mm vatteninnehåll) :

Uppmätt 1961-1990: 140-160 dagar

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP4.5: ca 80 dagar

Beräknad vid slutet av seklet i framtidsscenario RCP8.5: ca 40 dagar i östra delen och ca 80 dagar i västra delen av kommunen

Lokal energianvändning och lokala växthusgasutsläpp

År 2021 fastställde kommunfullmäktige Älvsbyns kommuns senaste energi- och klimatstrategi med nya lokala energi- och klimatmål. Det viktigaste målet är att Älvsbyns kommun senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Den nya lokala målen är baserade på de nationella energi- och klimatmålen men anpassade för lokala förhållanden. Målen gäller energianvändning och växthusgasutsläpp som sker lokalt inom kommunens geografiska gränser. Älvsbyns energi- och klimatstrategi finns publicerad under styrdokument på kommunens webbsida:
(länk)

Utsläppsdata för uppföljning av de lokala energi- och klimatmålen kommer från Nationella emissionsdatabasen, energidata från Energiluppen och befolkningsdata från Statistiska centralbyrån. Statistik för uppföljning av målen finns tillgänglig till och med två år innan nutid. Graferna uppdateras årligen med senaste data efter att de nationella statistikdatabaserna har uppdateras, vilket vanligen sker i början av hösten.

 

Graf över totalt antal ton växthusgasutsläpp inom Älvsbyns kommun uppdelat per sektor till och med år 2019. Utsläppen är störst från transporter.

Graf över användningen av fossila bränslen för transporter respektive övrigt inom Älvsbyns kommun till och med år 2019. Användningen för transporter dominerar totalt.

Graf över procentuell minskning av totala växthusgasutsläpp inom Älvsbyns kommun från 1990 till och med år 2019.

Graf över totala växthusgasutsläpp från olika typer av transporter inom Älvsbyns kommun till och med år 2019. Utsläppen från personbilar dominerar.

Graf över totala växthusgasutsläpp från olika typer av arbetsmaskiner inom Älvsbyns kommun till och med år 2019. Arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk dominerar.

Graf över minskningen av utsläpp från transporter respektive transporter och arbetsmaskiner sammanräknat från 2010 till och med 2019.

Graf över total energianvändning inom Älvsbyns kommun uppdelat på sektor till och med år 2019. Mest energi används för transporter och småhus.

Graf över energieffektiviseringsindex från 2005 till och med 2019 inom Älvsbyns kommun. Som index används total energianvändning i området i relation till kommunmedborgarnas disponibla inkomst.

 

Senast uppdaterad 2021-09-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.