Lokal avvikelsehantering – En del i kvalitetsarbetet

I både Socialtjänstlagen, SoL, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns krav på systematiskt kvalitetsarbete.

SoL innehåller en bestämmelse 3 kap.3 § SoL – som anger att socialtjänsten insatser ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Till stöd och vägledning har Socialstyrelsen utarbetat föreskrifter om kvalitet- och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och för verksamhet inom SoL, LVU, LVM och LSS.

HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet. Av 2 a § framgår att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att de uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandlingen. Av 31 § HSL framgår att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Genom att tillämpa bägge föreskrifterna kan kommunerna bygga upp ett system för att fortlöpande kontrollera, säkra och utveckla kvaliteten i all vård och omsorg av äldre och funktionshindrade.

I båda kvalitetssystemen betonas vikten av det förebyggande arbetet. Synpunkter och klagomål från enskilda eller närstående är en viktig informationskälla för att kunna åtgärda brister samt för att kunna identifiera områden som behöver förbättras. Viktigt är att förebygga fel och brister med hjälp av riskanalyser och att med hjälp av avvikelsehantering lära av de fel och misstag som begåtts.

En del i kvalitetssäkringsarbetet är att ha väl fungerande rutiner där avvikelser identifieras, analyseras och åtgärdas samt att avvikelserna systematiskt följs upp och utvärderas. Rutinerna skapar en god kontroll av den egna verksamheten.

Genom avvikelsehanteringen följer man fortlöpande upp den egna verksamheten. Kunskaperna i det förebyggande arbetet ökar vilket ger ökad säkerhet och kvalitet i vårdarbetet. På de avvikelser som förekommer skall alltid avvikelserapport skrivas, som sedan ska följas upp på den egna arbetsplatsen. Avvikelser är alltid en icke förväntad händelse som medfört eller kunde ha medfört skada eller risk för skada.

All personal har ett ansvar för att sätta in sig i och följa utfärdade direktiv och rutiner. Personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten.

Lagstöd

Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453)

Blanketter

Avvikelse – annan vårdgivare

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.