Rutiner när inflyttning sker till omsorgen om funktionshindrade

 • Områdeschef och sjuksköterska har gemensamt ankomstsamtal
 • Sjuksköterska skriver ut brukarkort och anamnes
 • Arbetsterapeuten gör ett ADL-status när behov finns
 • Sjukgymnast gör status/bedömning när behov finns
 • Vård- och rehabiliteringsplan upprättas inom 1 månad, när behov för detta finns

Vid upprättande av genomförandeplan görs en sammanfattning och bedömning av brukarens tillstånd, resurser och förmåga och vilka stöd och hjälpbehov som den boende har. Områdeschef sammankallar teamet som deltar.

I teamet ingår

 • områdeschef
 • omvårdnadsansvarig sjuksköterska
 • kontaktperson
 • arbetsterapeut och sjukgymnast
 • brukare och/eller anhörig

Målen med i genomförandeplanen ska vara

 • skriftliga
 • mätbara
 • accepterade
 • realistiska, tydliga och tidsbegränsade

Olika ansvarsområden

 • Sjuksköterskan upprättar vårdplan, när behov finns, med omvårdnadsdiagnoser och uppföljningsdatum och ansvarar för att vårdplanen genomförs och följs upp
 • Screening enligt formulär Senior Alert utförs av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast för att bedöma vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtagas. Detta dokumenteras i Sofia HSL under sökord status
 • Arbetsterapeut /sjukgymnast upprättar rehabiliteringsplaner, ansvarar för genomförande och uppföljning och dokumenterar i Sofia HSL under sökord status
 • Genomförandeplan upprättas av teamet och dokumenteras av områdeschef
 • Kontaktpersonen ansvarar för att genomförandeplanen är aktuell och att den följs upp minst 1 ggr/år
 • Genomförandeplanen förvaras skyddat i den boendes rum för att utgöra ett arbetsinstrument i det dagliga arbetet. Genomförandeplanen skall följas för att omsorgen ska vara lika oberoende av vem som arbetar
 • Sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast har omvårdnadsträff/rehabiliteringsträffar vid behov med personalgruppen

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.