Lex Maria

Anmälningsskyldigheten inom hälso- och sjukvården infördes 1937 efter en händelse på Maria sjukhus i Stockholm då fyra patienter avled sedan de av misstag fått injektioner med desinfektionsmedel istället för lokalbedövningsmedel. Denna bestämmelse kom att benämnas Lex Maria.

Patientsäkerhetslagen innehåller bland annat bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldighet att rapportera och anmäla allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av i samband med hälso- och sjukvård.

Syftet

  • Att få tillstånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för skada för att därigenom på olika sätt kunna förebygga att liknade händelser inträffar igen
  • Vårdtagaren eller dess närstående får genom utredning så långt det är möjligt klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdom uppkommit

Vem skall rapportera

  • All personal har skyldighet att rapportera om det inträffar händelser som omfattas av Lex Maria bestämmelserna
  • På alla händelser som inträffar skall avvikelserapport skrivas
  • MAS ansvarar för att det finns kända rutiner för rapportering och att den som är anmälningsskyldig får kännedom om alla händelser

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har anmälningsskyldighet enligt Lex Maria till Socialstyrelsen samt rapport till Arbete och Omsorgsutskottet.

Lagstöd

Lex Sarah
Ändringar i författningen om Lex Sarah
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Senast uppdaterad 2022-11-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.