Mark och exploatering

Älvsbyns kommun arbetar aktivt med frågor rörande mark- och exploatering. Ytterst handlar det om att förvärva mark för planering av bostads- och industriområden där kommunen kan växa.

Lediga tomter i detaljplanerade områden som finns till försäljning finns hos Älvsbyns Fastigheter AB.


Kommunen vill köpa mark

De stora företagen i Älvsbyn satsar och vill växa samtidigt som det finns externa intressenter som visar intresse att etablera sig i kommunen. Detta tillsammans med möjligheten till stora företagsetableringar inom såväl befintliga som nya näringar gör att kommunen är i behov av markområden för framtida exploatering och utveckling.

Utveckling och tillväxt bland företagen medför i sin tur ett ökat behov av bostäder, skolor, förskolor, kontor och service samt friluftsliv och rekreation för en växande befolkning.

Kommunen gick i augusti 2019 därför ut med ett pressmeddelande med ett önskemål om att få köpa mark för att möjliggöra framtida tillväxt. Uttalandet har gett önskad effekt och kommunen har kunnat förvärva ett antal fastigheter. Kommunens önskemål om att få köpa mark i strategiskt viktiga områden kvarstår dock och kan ses som ständigt aktuell.

Du som redan idag är intresserad av att sälja mark till kommunen är välkommen att ta kontakt med oss och lämna uppgift om den mark du/ni funderar på att sälja. Flertalet områden kan vara av intresse för kommunen, detta gäller även om de inte angränsar till mark som är bebyggd idag.

Kontakt

Roger Tuomas
Enhetschef Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0929-171 19
E-post: roger.tuomas@alvsbyn.se


Riktlinjer för mark och exploatering

Älvsbyns kommun har antagit riktlinjer för markanvisning som vänder sig till dig som är intresserad av att vara med och utveckla Älvsbyn genom exploatering av mark i valda områden.

Syftet med kommunens riktlinjer för markanvisning är att tillgodose likabehandling av samtliga byggaktörer och att tydliggöra spelreglerna mellan kommunen och byggaktörer vid förfrågan om exploatering samt att underlätta och påskynda byggprocessen för att nå de mål med ny bebyggelse som eftersträvas i kommunens översiktsplanering.

Riktlinjer för markanvisning ingår i kommunens riktlinjer för mark och exploatering. Riktlinjerna ska läsas tillsammans med taxa för mark och exploatering.