Vistträsk, foto Bergslagsbild

Mark och exploatering


Intresse om markköp

När nya företag vill etablera sig behöver kommunen kunna erbjuda mark att bygga på. Det kommer också att behövas mer planlagd mark för flerbostadshus, skolor, kontor och service samt friluftsområden när befolkningen ökar. Därför har kommunen gått ut med ett pressmeddelande om att få köpa mark.

Kommunen vill köpa mark

De stora företagen i Älvsbyn satsar och vill växa samtidigt som det finns externa intressenter som visar intresse att etablera sig i kommunen. Detta tillsammans med möjligheten till stora företagsetableringar inom såväl befintliga som nya näringar (däribland gruvbrytning) gör att kommunen är i behov av markområden för framtida exploatering och utveckling. 

Befolkningen förväntas öka såväl i centrala Älvsbyn som i de större byarna. Detta medför ett ökat behov av bostäder, skolor, förskolor, kontor och service. När tidigare grönområden bebyggs behövs också nya områden för friluftsliv och rekreation.

Flertalet områden kan vara av intresse för kommunen, detta gäller även om de inte angränsar till mark som är bebyggd idag. 

Hur går ett markköp till?

Planerna är långsiktiga och möjligheten att sälja mark till kommunen bör alltid ses som aktuell. Du som redan idag är intresserad av att sälja mark till kommunen är välkommen att ta kontakt med oss och lämna uppgift om den mark du/ni funderar på att sälja tillsammans med person- och kontaktuppgifter.

Kommunens handläggare tar sedan kontakt med dig och bokar ett möte där ni tillsammans går igenom den fakta som finns om marken. Du har då möjlighet att visa bilder och beskriva markens kvaliteter samt att presentera ett prisförslag (frivilligt).

Vår handläggare tar därefter med sig uppgifterna till kommunens markgrupp och föredrar ärendet. Om gruppen gör bedömningen att marken bör köpas görs en oberoende värdering som underlag för beslut om marköverlåtelse. 

Köp av stora fastigheter eller med ett högt värde beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vid köp av mindre fastigheter kan köpet komma att ske enligt delegation från kommunfullmäktige. 

Vid köp upprättas ett köpebrev och ett avtal som reglerar hur fastigheten ska betalas och eventuella villkor för köpet. Kommunen som köpare står för uppkomna lantmäterikostnader och ansökan om lagfart.

Kontakt

Är du intresserad av att sälja mark eller har du frågor om kommunens planer? Då är du välkommen att ta kontakt med oss.

Ingrid Karlsson
Chef miljö- och byggkontoret
Tel: 0929-171 19
E-post: ingrid.karlsson@alvsbyn.se


Riktlinjer för markanvisning

Älvsbyns kommun har antagit riktlinjer för markanvisning som vänder sig till dig som är intresserad av att vara med och utveckla Älvsbyn genom exploatering av mark i valda områden.

Syftet med kommunens riktlinjer för markanvisning är att tillgodose likabehandling av samtliga byggaktörer och att tydliggöra spelreglerna mellan kommunen och byggaktörer vid förfrågan om exploatering samt att underlätta och påskynda byggprocessen för att nå de mål med ny bebyggelse som eftersträvas i kommunens översiktsplanering.

Riktlinjer för markanvisning Älvsbyns kommun (2019)

Senast uppdaterad 2019-12-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.