Sotning och brandskyddskontroll

Sotning

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag.

Brandskyddskontroll

För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall som varierar med typ av eldstad och eldningens omfattning. Intervallen varierar mellan tre till sex år och får endast utföras av en av kommunen godkänd skorstensfejare.

Anmäl eldstad för att slippa nyttjandeförbud

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade.

Ansökan om egensotning

Från 1 jan 2004 gäller ny lagstiftning som bland annat reglerar sotning. Detta innebär kortfattat att nuvarande sotning ersätts med rengöring och brandskyddskontroll. Det finns möjlighet för den enskilde att ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Ansökan skall göras hos räddningstjänsten. Blankett för detta hittar du i Blanketter.