Klagomål

Allmänt om klagomål inom hälsoskyddsområdet

Som ansvarig tillsynsmyndighet inom hälsoskyddsområdet i Älvsbyns kommun är Miljö- och byggnämnden ansvarig för att utreda klagomål som rör hälsoskydd. När ett klagomål om misstänkt olägenhet för människors hälsa kommer in till Miljö- och byggnämnden utför miljöinspektörerna en utredning. Syftet med utredningen är att bedöma om den störning som klagomålet gäller är en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken eller inte. Om störningen inte bedöms vara en olägenhet för människors hälsa avslutar Miljö- och byggnämnden ärendet och meddelar detta till klaganden i form av ett skriftligt beslut. Om störningen bedöms vara en olägenhet för människors hälsa ställer Miljö- och byggnämnden vanligen krav på den ansvariga att åtgärda problemet. Vid befogade klagomål debiteras den som bedöms vara ansvarig för problemet timavgift för handläggningstiden i klagomålsärendet.

Exempel på klagomål inom hälsoskyddsområdet

Klagomål som gäller hyresbostäder

Om du misstänker att något i din hyresbostad orsakar olägenhet för din eller din familjs hälsa är det din skyldighet som hyresgäst att informera din hyresvärd om problemet. Det kan exempelvis röra sig om misstänkta fuktskador i byggnaden, ventilation som inte fungerar tillfredsställande, avvikande lukt eller buller. Det är hyresvärden som är ansvarig för att åtgärda problem i hyreshus. Om det är en hyresgäst som har orsakat problemet kan det dock vara den hyresgästens ansvar att åtgärda det problem som den har ställt till med.

Om du misstänker att du eller någon i din familj har blivit sjuk, eller att en tidigare existerande sjukdom har förvärrats, av någonting i din bostad ska du kontakta sjukvården.

Om hyresvärden trots klagomålen inte åtgärdar problemet kan du göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret om misstänkt olägenhet för människors hälsa.

Klagomål som gäller husdjur

Om du misstänker att någon missköter sina husdjur ska du kontakta Länsstyrelsen i Luleå som är ansvarig tillsynsmyndighet för djurskydd. Kommunen har inte rätt att utföra djurskyddstillsyn. Misstänkta brott ska du anmäla till Polismyndigheten.

Att grannarna har husdjur och att detta kan innebära en del störande moment, som hundskall och katter som springer lösa på din gård, är du normalt är skyldig att stå ut med. Om du tycker att grannarnas djur stör dig ska du alltid först framföra dina klagomål direkt till djurägaren.

Om djurägaren vägrar göra något åt saken trots dina klagomål kan du göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret om misstänkt olägenhet för människors hälsa. Andras husdjur kan i vissa fall utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken, även om det är relativt sällsynt att så är fallet. Hundar som skäller hela nätterna eller ett mycket stort antal lösspringande katter som alla tillhör samma kattägare är exempel på tillfällen då det kan bli nödvändigt för Miljö- och byggnämnden att ställa krav på djurägaren att vidta åtgärder.

Klagomål som gäller allmänna lokaler

Den som bedriver en verksamhet är ansvarig för att se till att lokalen är lämplig för verksamheten och att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Klagomål på inomhusmiljön i allmänna lokaler eller buller i och från allmänna lokaler ska framföras till den som bedriver verksamheten i lokalen eller till den som äger lokalen. Den eller de som nyttjar en lokal och den som äger lokalen är enligt 9 kap. 9 § miljöbalken tillsammans ansvariga för att se till att lokalen inte orsakar olägenhet för människors hälsa och är gemensamt ansvariga för att vidta de åtgärder som behövs för detta.

Om varken verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren åtgärdar problemet trots klagomålen kan du göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret om misstänkt olägenhet för människors hälsa.

Klagomål som gäller hygieniska behandlingar (skönhetssalonger m.fl.)

En hygienisk behandling är en kroppslig behandling som yrkesmässigt utförs av någon som inte är legitimerad sjukvårdspersonal. Hygieniska behandlingar kan inkludera allt från att få håret klippt av en frisör eller få massage av en professionell massör till avancerade stickande och skärande behandlingar som tatueringar och silikoninjektioner. Om du har fått medicinska problem, som exempelvis en allergisk reaktion, efter att ha fått en hygienisk behandling på en salong ska du först och främst klaga till salongens ägare. Vid allvarliga medicinska problem ska du också kontakta sjukvården.

Om du har fått medicinska problem efter att ha fått en hygienisk behandling på en salong i Älvsbyns kommun, eller om du misstänker att en salong i Älvsbyns kommun har olämpliga hygienrutiner som kan utgöra en risk för kundernas hälsa, kan du göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret om misstänkt olägenhet för människors hälsa. Miljö- och byggnämnden är ansvarig för att utföra tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter inom Älvsbyns kommun.

Senast uppdaterad 2021-12-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.