Skyltlov

Syftet med skyltar är att ge upplysning om en verksamhet, affär eller liknande. Skylten ska vara synlig och lätt att uppfatta, samtidigt ska den inte vara dominerande utan smälta in i miljön som en självklar och naturlig del av denna. Inom områden med detaljplan behövs bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 3§).
För så kallade trottoarpratare och skyltning i skyltfönster krävs inget bygglov. Däremot kan andra tillstånd behövas.

Vad är en skylt

Skylt är definierat i 1 kap. 7b § plan- och byggförordningen, PBF, (2011:338), som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Kommunens tillstånd som markägare

Du behöver kommunens tillstånd om du ska placera en skylt på mark som tillhör kommunen, vanligen trottoar, torg eller liknande.

Länsstyrelsens tillstånd

Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för allmän väg erfordras länsstyrelsens tillstånd för uppsättning av skyltar och liknande anordningar (46§ Väglagen).

Polistillstånd

Polisens tillstånd erfordras för skyltar som placeras på offentlig plats.

Överdagenskylt behöver inte bygglov om den tas in över natten

Vanliga exempel på skyltar som inte behöver bygglov:

  • trottoarpratare eller gatupratare
  • beachflagga

Du behöver alltid ha markägarens tillstånd för att få ställa ut din skylt eller trottoarpratare även om du inte behöver bygglov för skylten. Om du inte tar in skylten över natten kan du behöva ansöka om bygglov.

Vissa undantag från kravet på skyltlov

Du behöver inte skyltlov för att sätta upp, flytta eller ändra:

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 3 §

  1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
  2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
  4. en skylt inomhus
  5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
  8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2019:1085).

3a § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om
1. den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
2. anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2017:102).

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Senast uppdaterad 2022-03-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.