Biologisk mångfald

Det pågående, globala massutdöendet av arter och den kraftiga reduceringen av den genetiska mångfalden bland både vilda och domesticerade arter är ett lika stort miljöproblem som klimatkrisen. Den viktigaste orsaken till att arter på land nu kraftigt minskar och även dör ut i ovanligt hög takt är människors ändrade markanvändning under de senaste generationerna. När det gäller havslevande arter har det stor påverkan hur fiskeindustri bedrivs. Den snabba klimatförändringen förvärrar situationen för många arter. En annan bidragande anledning till att vilda arter trängs undan är spridningen av invasiva främmande arter. Hur du känner igen invasiva främmande arter och vad du ska göra om du hittar sådana kan du läsa mer om under Invasiva främmande arter.

I rödlistan listas de svenska arter som redan är utrotade, som är utrotningshotade eller som har minskat så mycket på senare år att de inom kort riskerar att bli utrotningshotade. Arter som bedöms enligt rödlistningskriterierna kan hamna i en av följande kategorier: livskraftig (LC), kunskapsbrist (DD), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) eller nationellt utdöd (RE). Alla förutom de livskraftiga arterna kallas för rödlistade arter, men bara de som är klassificerade som sårbara, starkt hotade eller akut hotade bedöms vara utrotningshotade. De rödlistade arter som inte i nuläget anses vara utrotningshotade är i de flesta fall arter som har minskat kraftigt på senare år och som riskerar att bli utrotningshotade inom kort, men där förekommer även positiva exempel på arter som uttern som håller på att återhämta sig från att tidigare ha varit nära att utrotas.

En akut hotad fågelart som hittats i Älvsbyns kommun de senaste åren är ortolanssparv.

Några exempel på starkt hotade arter som förekommer i kommunen är fågelarterna storspov, grönfink och tornseglare samt blötdjuret flodpärlmussla. Föryngring av flodpärlmussla är en av indikatorerna som används för att avgöra om Sverige uppnår det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Några exempel på sårbara arter som förekommer i kommunen är fåglarna bläsand, kricka, hussvala, backsvala, tofsvipa, berguv och lappuggla samt matsvamparna lammticka och goliatmusseron. Bläsänder brukar simma i dammen i Lomtjärnsparken i Älvsbyns tätort.

Alla de ovanstående arterna är för närvarande utrotningshotade i Sverige.

Många välkända arter som kråka, gulsparv, björktrast, rödvingetrast, järpe, skogshare, igelkott och vår enda fladdermusart här uppe i Norrbotten, nordfladdermusen, har minskat så mycket på senare år att de numera klassas som nära hotade i rödlistan. Dessutom klassificeras uttern numera som nära hotad efter att tidigare ha varit nästan helt utrotad i Sverige.

Bläsand simmande i Lomtjärnsparken. Foto: Erika Groth

Bläsand simmande i Lomtjärnsparken. Foto: Erika Groth

 

Här hittar du mer information:

Du kan läsa mer om den svenska rödlistan på Artdatabankens webbsida: www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning

Ovan listas exempel på lokalt förekommande utrotningshotade och nära hotade arter som många känner igen. Tyvärr finns det många fler lokala arter än de ovanstående som är rödlistade. Här kan du hitta alla rödlistade arter i kommunen genom att under ”Avancerade filter” söka på ”Älvsbyn” i rutan för kommuner: artfakta.se/rodlistan

Den finns även en internationell rödlista — The IUCN Red List of Threatened Species: www.iucnredlist.org

Uppföljning av indikatorn Föryngring av flodpärlmussla för miljömålet Levande sjöar och vattendrag: sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/foryngring-av-flodparlmussla

Senast uppdaterad 2021-06-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.