Att ansöka om hjälp – äldreomsorg

Alla har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen, muntligt eller skriftligt. Om du själv inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan du bedömas ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Ansökan bedöms utifrån dina individuella behov med socialtjänstlagen som grund. Biståndshandläggare har efter inkommen ansökan skyldighet att utreda och dokumentera din ansökan.

I regel bokas tid för hembesök och du har möjlighet att ha närstående närvarande om du vill. Under hembesöket tar handläggaren reda på vad som ligger till grund för ansökan, vad du själv klarar av och vad du behöver hjälp med. Handläggare kan efter samtycke inhämta uppgifter från andra professioner såsom läkare eller arbetsterapeut som ett underlag till bedömningen. De uppgifter som framkommer under utredningen dokumenteras i din personakt. Utredningen ligger till grund när handläggaren fattar beslut om din ansökan. Ett beslut innebär att du antingen blir beviljad din ansökan eller att du får ett avslag på hela eller delar av ansökan. Om handläggaren kommer fram till att du inte har rätt till ansökt bistånd har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Biståndshandläggaren ska lämna dig information om hur beslutet kan överklagas.

Kontakt

Det är biståndshandläggarna som tar emot och handlägger din ansökan. För att komma i kontakt med biståndshandläggare kan du ringa 0929-171 62 eller kontakta Älvsbyns kommuns växel 0929-170 00.

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar måndag – fredag klockan 08.00 – 09.00.

Vi nås även via e-post bistandshandlaggare@alvsbyn.se.

E-tjänster och blanketter

Våra e-tjänster och blanketter för ansökan hittar du under rubriken Äldreomsorg på sidan:

Omsorg och stöd – E-tjänster och blanketter