Kartor och adresser

Kartor och mätning

Älvsbyns kommun kan i samarbete med Piteå kommun hjälpa dig med olika kart- och mättjänster. Det är mätning, beräkning och kartering (MBK) på Samhällsbyggnad i Piteå som ansvarar för arbetet som rör kartor och mätning. Du kan få hjälp med olika typer av mätningar, exempelvis husutstakning och lägeskontroll vid nybyggnation, eller gränsutvisning av tomtgränser. Om du vill beställa utstakning, lägeskontroll eller har några frågor så går det bra att mejla till kart@pitea.se. Avgift för kartor och mätning debiteras tillsammans med bygglovsavgiften, undantaget är gränsutvisningar som debiteras hos Piteå kommun.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt på en tomt som inte är bebyggd ska åtgärden ritas in på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan utgör en del av underlaget för bygglovsprövningen och kan krävas vid nybyggnad inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Kartan ska spegla verkliga förhållanden och visar fastigheten tillsammans med planbestämmelser, marknivåer och eventuellt anslutningspunkt till vatten och avlopp.

I samband med att du söker bygglov får du information om du behöver en nybyggnadskarta. Upprättande och utlämnande av en nybyggnadskarta är myndighetsutövning och utförs av Piteå kommuns MBK-verksamhet, den kan inte upprättas av konsult.

För att förenkla inmätningen för nybyggnadskartan kan du:

  1. markera eventuella gränsmarkeringar på tomten.
  2. markera hörnen för din tänkta placering av byggnaderna på marken. Placeringen redovisas därefter med streckad linje på nybyggnadskartan, som hjälp då ni sedan skapar situationsplanen för bygglovsansökan.

Beställ nybyggnadskarta genom att mejla till kart@pitea.se.

Husutsättning/husutstakning

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Du informeras om du behöver en husutstakning i samband med att du söker bygglov. Utstakning genomförs normalt innan schaktning påbörjas. För att utstakning ska utföras på rätt sätt behövs att behörig person genomför husutstakning. Efter att byggnaden är uppförd kontrolleras att placeringen blev rätt i förhållande till bygglovet.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att byggnationen är placerad enligt bygglovet. Vid nybyggnad eller en omfattande tillbyggnad föreskrivs alltid lägeskontroll i kontrollplanen. Lägeskontroll kan göras antingen av kommunens MBK-verksamhet eller av behörig person.

Adresser

Adresser är viktiga för att vi ska hitta i kommunen, de är också ett underlag för folkbokföringen. Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader som har någon form av verksamhet. Dessutom ska varje bostad registreras i ett lägenhetsregister.

Namnsättning

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator, vägar, allmänna platser, kvarter och områden i Älvsbyn.

När förslag till nya vägnamn tas fram, är regeln att de bör ha en geografisk eller historisk koppling till platsen. Även intilliggande vägar kan styra namnsättningen av den nya vägen. Vid behov kan även personer med lokal kännedom kontaktas, till exempel byaåldermän. Ibland har den som är i behov av adress ett eget förslag. Samråd sker alltid med räddningstjänsten för att säkerställa att namnet blir så pass unikt att det inte kan sammanblandas med annan adress vid eventuell utryckning.

Adresser

Kommunen ansvarar också för att sätta ut adresser samt att adressinformationen registreras, är korrekt och aktuell samt meddelas till Skatteverket, Posten, Polisen och Räddningstjänsten. När en gata har fått sitt namn är det kommunen som sätter adressnummer längs gatan. I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret och på adresskartan.

Adressnumret ska skyltas upp på huset eller vid infartsvägen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltning. Skyltning av väg och ortnamn ansvarar väghållaren för.

Saknar du adress?

Logga in med bankid på vår e-tjänst och beställ adress: Ansök om ny adress – Älvsbyn (enamnd.se)

Kontakta Daniel Nordström på Samhällsbyggnadskontoret eller mejla till mb@alvsbyn.se om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2024-01-09

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.