Sjöar, vattendrag och grundvatten

Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag klassificeras enligt två olika skalor: vattnets ekologiska status (hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig) och vattnets kemiska status (god eller uppnår ej god). Grundvattnet klassificeras enligt två skalor: kvantitativ status (god eller otillfredsställande) och kemisk status (god eller otillfredsställande). Målet är att alla sjöar och vattendrag ska ha hög eller god ekologisk status och god kemisk status. Grundvattnet ska ha god kvantitativ status och god kemisk status. Målen var tänkta att uppfyllas senast år 2015, vilket bara delvis har uppnåtts. Mer information om miljökvalitetsnormer för vatten och statusklassningar av vatten finns hos Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt.

I Älvsbyns kommun har Västra Muskusträsket otillfredsställande ekologisk status. Av övriga klassificerade sjöar och vattendrag i kommunen har hälften god och hälften måttlig ekologisk status. Inga svenska sjöar eller vattendrag uppnår god kemisk status, vilket främst beror på luftburna föroreningar (kvicksilver och polybromerade difenyletrar).

Grundvattnet i kommunen bedöms ha god kvantitativ status. Grundvattnet bedöms även ha god kemisk status, förutom kring Vidselbasens flygfält där grundvattnet bedöms ha för hög halt av PFAS.

Om du vill påverka den lokala och regionala vattenförvaltningen kan du engagera dig i ett vattenråd. Vattenråd är sammanslutningar av lokala aktörer i ett avrinningsområde. Vattenrådens viktigaste uppgift är att bidra med lokal kunskap om det egna vattenområdet till myndigheter och kommuner. Många vattenråd bidrar även aktivt till det lokala vattenarbetet genom exempelvis att ta vattenprover, arbeta med vattenvård och utföra utbildningsinsatser på lokal nivå. Älvsbyns kommun är representerad i de två vattenråden Piteälvens vattenråd (vattenrådsområde 6) som omfattar Piteälvens avrinningsområde och Fyrkantens vattenråd (vattenrådsområde 5) som omfattar Alterälvens avrinningsområde.

Detaljerad information om vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grundvatten finns i databasen VISS – Vatteninformationssystem Sverige:

viss.lansstyrelsen.se

Vid höga flöden riskerar särskilt bostäder och anläggningar som ligger nära Piteälven att översvämmas. Kraftig nederbörd och höga vattenflöden riskerar även att leda till problem med erosion och ökar risken att ras och skred inträffar. Aktuellt vattendjup i Piteälven vid 2-3 olika mätstationer kan följas på RiverOnline. Länk finns nedan samt längst upp på kommunens hemsida:

www.byteport.se/riveronline

Kontakt

Kontakta miljöstrategen på samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad 2022-03-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.