Strandskyddsdispens

I miljöbalken finns regler som gäller för byggnationer och andra åtgärder inom strandskyddat område. Strandskyddsområdet sträcker sig 100 meter från stranden (vid normalvattenstånd) på land och i vatten. Därför krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna och du tänker bygga inom strandskyddsområde. Det finns sex skäl för dispens från strandskyddet:

  1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
  2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg
  3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera
  4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området
  5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området
  6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

För byggnationer inom LIS-områden (dessa finns i Älvsbyns kommuns översiktsplan) finns ytterligare två skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna:

  1. Åtgärden kommer att främja utvecklingen av landsbygden
  2. För en- och tvåbostadshus finns skälet att byggnaden kommer att placeras i anslutning till befintlig bebyggelse

För en ansökan om strandskyddsdispens krävs en tomtkarta (situationsplan) där den önskade åtgärden ritas in.

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun beslutar i strandskyddsärendena. Länsstyrelsen i Norrbotten har möjlighet att överpröva nämndens beslut.

För mer information kan du också kontakta byggnadsinspektören.

Senast uppdaterad 2023-02-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.