Riskanalys vid organisations- förändringar och införande av ny teknik

När ändringar i verksamheten planeras ska alltid en riskbedömning genomföras innan förändringar genomförs. Detta för att bedöma om förändringarna medför risk för ohälsa eller olycksfall för omsorgstagare och/eller personal.

Ansvarig för att riskanalysen genomförs är områdeschefen. MAS ska alltid informeras och involveras vid förändringar. Detta gäller exempelvis vid personalneddragning, andra omorganisationer, ombyggnad, införande av ny teknik eller nya arbetsmetoder.

Konsekvensbeskrivningen ska dokumenteras skriftligt och beskriva följande;

 • Vilka ändringarna är
 • Var ändringarna ska göras
 • Vilka omsorgstagare som påverkas
 • Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra
 • Hur personalen medverkat i arbetet med konsekvens beskrivningen

För att påvisa bakomliggande orsaker till risker ska även en analys av befintlig verksamhet utföras. Baserat på denna riskbedömning och analys ska sedan åtgärder sättas in för att minimera riskerna innan förändringarna genomförs.

Som stöd för arbetet används

Att mäta patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetsperspektiv

Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv ska göras då det är en fungerande metod i det systematiska förbättringsarbetet.

Riskanalyser kan göras på olika nivåer:

 • I befintlig arbetsprocess (det vi gör dagligen)
 • Inför förändring
 • Som övergripande organisationsanalys

Riskanalys görs i olika steg:

 1. Initiera analys (ex. inflyttning)
 2. Utarbeta processbeskrivning (titta på flöden)
 3. Identifiera risker
 4. Bedöma riskens storlek (sannolikhet)
 5. Identifiera bakomliggande orsaker (varför?)
 6. Utarbeta åtgärdsförslag (ansvarsfördelning)
 7. Utarbeta slutrapport
 8. Åtgärder, ansvarsfördelning med tidsplan, återföring och uppföljning/utvärdering

Lagstöd

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Länkar

Händelse och riskanalys – Handbok för patientsäkerhetsarbete
Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Krisberedskap inom socialtjänstens område

Blanketter

Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.