Korttidsboende

Samordning inför vistelse på korttidsboende

Med korttidsboende avses Källbacken med 7 platser och Solbacken med 9 platser.

Kontakt mellan biståndshandläggare och verkställare sker när beslut om korttidsboende är beviljat. Målet med vistelsen kan vara avlastning, vardagsrehabilitering eller boendebedömning. Det är biståndshandläggaren som beviljar korttidsboende. Områdeschefer och sjuksköterska på korttidsboende beslutar gemensamt om var personen får plats. Information till sökande/anhörig om när/var plats kan erbjudas ges av ansvarig områdeschef/sjuksköterska eller av personal på enheten.

Handläggaren förmedlar beslutet till verkställaren, d.v.s. områdeschefer för korttidsboende. Om den sökande finns på sjukvårdsinrättning upprättar handläggaren vårdplan och justerar den i Meddix. Verkställande områdeschef meddelar beslutet till ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan kvitterar utskrivningsmeddelandet på Meddix och tar även kontakt med aktuell sjukvårdsinrättning för medicinsk överrapportering samt meddelar när plats kan erbjudas.

Handläggarens utredning, som finns i Procapita, skrivs ut av områdeschefer i 3 exemplar. 1 går till sjuksköterskan, 1 till aktuell enhet och 1 behålls av områdeschef. När personalen på Solbacken får en utredning med avlastningsbeslut, sköter Solbackens personal om bokningen och följer då verkställarens beslut om omfattning. Skulle behovet förändras ska personalen ta kontakt med verkställande områdeschef.

Om den sökande finns i hemmet är det viktigt att informera om att aktuella mediciner och aktuelle medicinlista ska medtas till enheten. Även övrig information förmedlas muntligt. Om möjligt skickas denna skriftliga information också per post.

Vid platsbrist

Kontrollera om det finns personer med avlastningsbeslut som kan vänta någon vecka på plats. Detta för att bereda plats för mer akuta ärenden.

Handlingsplan för akut korttidsboende

När närstående/anhörigvårdare blir sjuk och den anhörige med omfattande omsorgsbehov inte klarar sig själv i bostaden. I fall detta sker under kvälls- och nattetid eller helg och akut behov av korttidsplats uppstår, det vill säga alla andra möjligheter är uteslutna, gäller följande;

  • Kontakta kommunsjuksköterskan
  • Plats bereds i första hand på korttidsenheterna Solbacken eller Källbacken, om ledig plats finns. I andra hand på övriga särskilda boenden, där lägenhet är ledig
  • Tjänstgörande kommunsjuksköterska kontaktar anhörig och meddelar var plats finns och lämnar nödvändig information, exempelvis om behovet av egna mediciner och aktuell medicinlista
  • Om överbeläggning är nödvändig, sker det på Källbacken eller Solbacken, i dialog med personal om lämplig placering utifrån aktuell vårdtyngd

Kommunsjuksköterska i tjänst planerar in och meddelar placering. Aktuell enhetspersonal tar emot.

Situationen ses över av ansvarig biståndshandläggare första vardag efter akutplacering.

Länk

Kallelse till vårdplanering på Källbacken

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.